Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky v obci Trnavá Hora

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Trnavá Hora:

 • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1000
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 594, t.j. 59,4 %
 • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 594
 • Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do OZ: 580
 • Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu: 590

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

 • Lenka Ihradská, SNS, počet platných hlasov: 345
 • Pavol Ivan, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 338
 • Jaroslav Gazdík, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 330
 • Zuzana Ivanová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 328
 • Peter Švihorík, KDH, počet platných hlasov: 317
 • Erika Ivanová, Mgr., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 270
 • Karol Mužík, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, počet platných hlasov: 263
 • Roman Ivan, Strana zelených, počet platných hlasov: 255
 • Vladimír Mašlár, Mgr., KDH, počet platných hlasov: 212

Náhradník: Terézia Ivanová, Ing., SMER-sociálna demokracia, počet platných hlasov: 196

Za starostu obce bol zvolený: Pavel Kravec, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 370

Druhý kandidát na starostu obce Ján Harman, Ing., nezávislý kandidát, získal 220 počet platných hlasov.


 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 203/2018 zo dňa 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí bol určený deň konania volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb starostov (primátorov) obcí na sobotu 10. novembra 2018.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Obec Trnavá Hora  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva vo volebnnom obvode č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Jaroslav Gazdík, 51 r., líder výkonného tímu, nezávislý kandidát
 2. Lenka Ihradská, 40 r., redaktorka, Slovenská národná strana
 3. Pavol Ivan, 51 r., výrobný manažér, nezávislý kandidát
 4. Roman Ivan, 33 r., finančný analytik, Strana zelených
 5. Erika Ivanová, Mgr., 26 r., referentka marketingu, nezávislá kandidátka
 6. Terézia Ivanová, Ing., 30 r., štátna zamestnankyňa, SMER – sociálna demokracia
 7. Zuzana Ivanová, 48 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
 8. Vladimír Mašlár, Mgr., 41 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Karol Mužík, 44 r., zámočník, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 10. Peter Švihorík, 56 r., operátor stavebnej výroby, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trnavá Hora

Obec Trnavá Hora   uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Ján Harman, Ing., 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 2. Pavel Kravec, Mgr., 61 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Informácie k volebnému obvodu obce Trnavá Hora

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 1

Počet poslancov obecného zastupiteľstvo pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022: 9 poslancov

Počet obyvateľov Obce Trnavá Hora: 1 230

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Počet poslancov obecného zastupiteľstvo pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 9 poslancov.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

Oznamy ku Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Podávanie kandidátnych listín na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie.

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola starostom obce vymenovaná Ing. Mária Kollárová, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora.

Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do utorka 11. septembra 2018 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie nasledovne:

 • v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod. na obecnom úrade,
 • v ostatnom čase po predchádzajúcej telefonickej dohode

Kontakt: Ing. Mária Kollárová, 0908 926 517, maria.kollarova@trnavahora.sk

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsok č. 1 v obci Trnavá Hora odovzdať starostovi obce Mgr. Pavlovi Kravecovi, bytom Dubová ulica 243/4, Trnavá Hora.

Oznámenie je potrebné doručiť najneskôr do 11.9.2018 do 24,00 hod.

Kontakt: 0918 454 941, Email: starosta@trnavahora.sk , obec@trnavahora.sk


 
English version
ÚvodÚvodná stránka