Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva Trnavá Hora

Obec Trnavá Hora je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Trnavá Hora je územný celok, ktorý tvoria 3 katastrálne územia a to: Trnavá Hora, Jalná a Kľačany.

Zmeny územia obce Trnavá Hora možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..

Obec Trnavá Hora je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Trnavá Hora hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.


 

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Trnavá Hora sú: Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora a starosta obce Trnavá Hora. Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva, obecný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Trnavá Hora zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Trnavá Hora na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora má 9 poslancov.

Viac informácií v sekcii Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora.

Starosta obce Trnavá Hora

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Viac informácií v sekcii Starosta obce Trnavá Hora.

Zástupca starostu obce Trnavá Hora

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Viac informácií v sekcii Starosta obce Trnavá Hora.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Viac informácií v sekcii Hlavný kontrolór obce.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 9. 12. 2018 tieto stále komisie:

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Viac informácií v sekcii Komisie obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad: Obecný úrad Trnavá Hora

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Viac informácií v sekcii Obecný úrad.

Informácie o tom ako postupovať pri vybavovaní úradných vecí v sekcii Ako vybaviť.

Obecný hasičský zbor

Obecné zastupiteľstvo obec Trnavá Hora zriaďuje Obecný hasičský zbor (spoločne zriadený hasičský zbor, protipožiarna hliadka). Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie, a činnosť obecného (mestského) hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Trnavej Hore, s ohľadom na ust. § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

Rada seniorov obce Trnavá Hora

Rada seniorov obce Trnavá Hora je nepolitickým poradným, a iniciatívnym orgánom starostu obce pre otázky životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a ich začleňovanie do spoločnosti. Zriadenie a fungovanie Rady vychádza z princípov zúčastnenosti, ktorý deklarovala OSN pri príležitosti Medzinárodného roku starších ľudí 1999, s úmyslom umožniť staršej generácii ľudí podieľať sa na rozhodovaní, šírení poznatkov, a odkazu staršej generácie pre sociálnu činnosť, zakladanie hnutí alebo združení starších ľudí, tak ako to vyplýva z princípov OSN aplikovaných v Slovenskej republike do Národného programu aktívneho starnutia SR na roky 2014 - 2020.

Viac informácií v sekcii Rada seniorov obce Trnavá Hora.


 

Právomoci a kompetencie

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Trnavá Hora“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore (ust. § 9 ods.
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

Financovanie

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Trnavej Hore. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Trnavej Hore.

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

Informácie o rozpočte nájdete v sekcii Rozpočet obce.

Informácie o predaji, obstarávaní a nakladaní majetku obce nájdete v sekciách Výzvy a ponuky obce a Verejné obstarávanie.

Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach nájdete v sekcii Register zmlúv, faktúr.


 

Dokumenty

Spôsob zriadenia samosprávy Trnavá Hora, jej právomoci, kompetencie, zákony podľa, ktorých sa riadi a popis organizačnej štruktúry je detailne popísaný v nasledovných dokumentoch:

Štatút obce Trnavá Hora
Organizačný poriadok Obecného úradu obce Trnavá Hora
Rokovací poriadok Obecnej rady obce Trnavá Hora
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
Zbierka zákonov

Viac informácií v sekcii Obecné dokumenty.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka