Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rada seniorov

Rada seniorov obce Trnavá Hora
Obecný úrad Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora

Predseda: Ján Slaštan

Rada seniorov obce Trnavá Hora (ďalej len Rada) je nepolitickým poradným, a iniciatívnym orgánom starostu obce pre otázky životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a ich začleňovanie do spoločnosti.


 

Zloženie Rady seniorov

Ján Slaštan, predseda
Dáša Trokšiarová, podpredseda
Mária Kollárová, tajomník
Karol Mužík, člen
Jozef Putiš, člen
Milan  Šumný, člen
Imrich Páchnik, člen
Rozália Žbirková, člen


 

Zasadnutia Rady seniorov starostu obce Trnavá Hora v roku 2018

Rada seniorov starostu obce Trnavá Hora bude zasadať v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora v roku 2019 v nasledovných dňoch:

 • 27. 03.2019,
 • 19. 06.2019,
 • 25. 09.2019 a 
 • 11. 12.2018.

Termíny a miesto môžu byť podľa potreby zmenené a budú vopred oznámené na stránke obce.


 

Úlohy a ciele Rady seniorov obce Trnavá Hora

Medzi základné úlohy a ciele rady patrí:

 • Prezentovať záujmy starších občanov Trnavej Hory vo všetkých sociálnych oblastiach života s cieľom neustáleho zlepšovania kvality života v starobe vytváraním dôstojných podmienok pre život. Staršími občanmi sú občania nad 60 rokov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora.
 • Sledovať, podporovať a navrhovať opatrenia a zámery Národného programu aktívneho starnutia SR na roky 2014 – 2020.
 • Tlmočiť názory a oprávnené požiadavky seniorov obce Obecnému zastupiteľstvu aj iným orgánom obce i v rámci SR.
 • Poskytovať základné poradenstvo starším občanov v obci Trnavá Hora.
 • Zaujímať stanoviská ku všetkým otázkam týkajúcich sa starších ľudí v obci ale aj v širších celospoločenských aspektoch, a to z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie starostu obce.
 • Zaujímať stanoviská k rozhodujúcim otázkam rozvoja obce z pohľadu seniorov obce Trnavá Hora.
 • Monitorovať, pripomienkovať a iniciovať vypracovanie koncepčných materiálov a posudzovanie plnenia opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií tvorby a rozvoja životných podmienok seniorov a ich začleňovania do spoločnosti.
 • Pripomienkovanie návrhov VZN a iných materiálov týkajúcich sa problematiky života seniorov v obci predkladaných na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
 • Prednostne sledovať problematiku sociálnej a zdravotnej situácie a navrhovať riešenia.
 • Navrhovať starostovi obce podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov.
 • Nadväzovať a udržiavať kontakty s inými obdobnými slovenskými a európskymi seniorskými organizáciami a združeniami.

 
English version
ÚvodÚvodná stránka