Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Obec Trnavá Hora je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Viac informácii:

Profil verejného obstarávateľa
Informácie o výsledkoch verejného obstarávania
Projekty


 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Trnavá Hora
Sídlo: Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Harman – starosta obce, Tel.:  045/677 50 17, e-mail:  starosta@trnavahora.sk
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Dobrovodská – samostatný odborný referent, Tel.: 045/677 51 21,      e-mail: obectrnavahora@stonline.sk
IČO:  00321052
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 1724422/0200

Obec Trnavá Hora je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Trnavá Hora vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce Trnavá Hora". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.


Verejný obstarávateľ musí zverejniť:

  • Zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred uzatvorením zmluvy / odoslaním objednávky.
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.
  • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
  • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy.
  • § 49a – zverejniť SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii.
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO.

Profil verejného obstarávania

  • Nadlimitná zákazka
  • Podlimitná zákazka
  • Prieskum trhu - §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 
English version
ÚvodÚvodná stránka