Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreVytlačiť
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreObec Trnavá Hora vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15. 9. 2019 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11  Trnavá Hora v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:

 • znalosť školskej legislatívy, všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom.

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, overený doklad o dosiahnutí I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (min.5 rokov pedagogickej činnosti),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka