Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Základné informácie k ochrane osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR - Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , ako aj Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta č. 229, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00321052
 • Kontaktné údaje: info@bratislava.sk (email), +421 45 677 51 21 (telefón)
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: starosta@trnavahora.sk

Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť:

 • písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta č. 229, 966 11 Trnavá Hora
 • elektronicky na e-mailovej adrese podatelna@trnavahora.sk
 • telefonicky na tel. č.: +421 45 677 51 21
 • osobne na Obecnom úrade Trnavá Hora, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, resp. sa jej týkajú je dotknutou osobou.

Ako prevádzkovateľ informačných systémov v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb podľa určených účelov, tieto osobné údaje :

 • získavame priamo od dotknutých osôb a poskytujeme im informácie v zmysle a v rozsahu §19 zákona č.18/2018 Z.z.,
 • alebo ich nezískavame priamo od dotknutých osôb - lebo ich získavame pri plnení svojich povinností a úloh pri výkone verejnej moci od tretích strán a poskytujeme dotknutým osobám informácie v zmysle a rozsahu §20 zákona č.18/2018 Z.z.

Pri výkone verejnej moci spracúvame osobné údaje dotknutých osôb napr. pre účel evidencie obyvateľov, evidencie daní a poplatkov, vedenia mzdovej a personálnej evidencie a rôznych ďalších evidencií pre účely stanovené na plnenie úloh a povinností pri dodržaní zásady zákonnosti a ostatných zásad pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady pri spracúvaní osobných údajov

Zásada zákonnosti: osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Pri spracúvaní dbáme o to, aby osobné údaje dotknutých osôb neboli spracúvané na iný než stanovený účel, aby k nim mali prístup iba naše k spracúvaniu poverené, poučené a oprávnené osoby, resp. osoby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky u našich sprostredkovateľov, teda tých, ktorí na zmluvnom základe spracúvajú osobné údaje za nás.

Dbáme tiež o to, aby rozsah spracúvaných osobných údajov s ohľadom na splnenie účelu a doba ich uchovávania boli minimálne. Dodržujeme pritom následne uvedené – zákonom stanovené zásady:

Zásada obmedzenia účelu: osobné údaje sa môžeme získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmieme ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý ich spracúvame.

Zásada správnosti: spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Snažíme sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

Zásada minimalizácie uchovávania: osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Dobu uchovávania po spracovaní určuje náš registratúrny plán.

Zásada integrity a dôvernosti: osobné údaje spracúvame podľa technických, organizačných a personálnych opatrení, čím sa snažíme zaručiť primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred ich neoprávneným spracúvaním, nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti: ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie týchto základných zásad spracúvania osobných údajov.

Zákonnosť spracúvania: spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Podrobné informácie o 

 • účeloch spracúvania osobných údajov, ktoré prináležia k informačným systémom v ktorých,
 • spracúvanie osobných údajov vykonávame,
 • právnych základoch,
 • kategóriách dotknutých osôb,
 • kategóriách osobných údajov,
 • lehotách na vymazanie osobných údajov,
 • kategóriách príjemcov,
 • označení tretej krajiny / medzinárodnej organizácie,
 • bezpečnostných opatreniach

prikladáme v samostatnom dokumente pod názvom: Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa informovaný o používaní súborov cookies a má možnosť ich zablokovať. Pri zablokovaní súborov cookies však niektoré funkcie na stránke nemusia správne fungovať. Inštrukcie na zablokovanie cookies nájdete aj v pomoci každého internetového prehliadača.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup: dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú dotknutej osobe jej osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, prípadne elektronickými prostriedkami.

Právo na opravu: prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré spracúvame. Každá dotknutá osoba má však právo požiadať nás o ich úpravu, aktualizáciu, alebo doplnenie.

Právo na výmaz („zabudnutie“): každá dotknutá osoba má právo požiadať nás o vymazanie jej osobných údajov ak sa napríklad domnieva, že pôvodný účel ich spracúvania už pominul. Toto právo však budeme musieť posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností z hľadiska plnenia našich povinností a možností.

Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba nás môže požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslí, že jej osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo ich už nepotrebujeme spracúvať. Toto právo však budeme musieť posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností z hľadiska plnenia našich povinností a možností.

Právo na prenosnosť údajov: dotknutá osoba nás môže požiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej určenia. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od nej získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je účastníkom.

Právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktorého právnym základom sú naše legitímne oprávnené záujmy. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku spracúvania, nebudeme jej osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať svoj súhlas: v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v podateľni nášho úradu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali do odvolania.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa dotknutá osoba domnieva, že je porušovaná ochrana jej osobných údajov , môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov a v prípade legislatívnej zmeny.

English version
ÚvodÚvodná stránka