Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2014

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2014

Mená poslancov 27. 2. 22.5. 6.8. 21.8. 30.9. 31.12
Martin Ceplák A N A N A A
Lenka Ihradská A A A A A A
Zuzana Ivanová N A N A A A
Ing. Miroslav Mešťan A A A A A A
Ing. Beata Mešťanová A A N A A A
Jaroslav Mužík N A N N N A
Karol Mužík A A A A A A
Peter Švihorík A A A A A A
Milan Urgela A A A A A A

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Vysvetlívky:

 • * - mimoriadne zasadnutie

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014

Obsahový plán 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 27. februára 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za druhý polrok r. 2013
 7. Informácia o inventarizácii majetku k 31.12.2013
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 22. mája 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Prerokovanie audítorskej správy za r. 2013
 7. Prerokovanie záverečného účtu obce a hospodárskej činnosti za r. 2013
 8. Plnenie rozpočtu za I. Q 2014
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 10. Stav v plnení si daňových povinností za rok 2014
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Obsahový plán 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 21. augusta 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plnenie si daňových povinností za rok 2014
 7. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2014
 8. Plnenie rozpočtu za II. Q 2014
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Obsahový plán 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 30. októbra 2014

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2014
 7. Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti
 8. Návrh VZN - poplatky za komunálny odpad
 9. Návrh VZN - daň za psa
 10. Návrh VZN – za nevýherné hracie prístroje
 11. Návrh rozpočtu na r. 2015
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Obsahový plán prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora december 2014

 1. Otvorenie
 2. Informácia o výsledku volieb do orgánov samosprávy
 3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostom obce
 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií
 7. Voľba predsedov a členov komisií
 8. Schválenie platu starostu a odmien poslancom, predsedom a členom komisií
 9. Poverenie funkciou sobášiaceho
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Pozn.: Plán je obsahovo orientačný, doplnený bude vždy pri príprave rokovania Obecného zastupiteľstva.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka