Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Prevádzka, organizácia a činnosť

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Školský vzdelávací program Materskej školy v Trnavej Hore Sedmokráska

Materská škola v Trnavej Hore vykonáva svoju činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠVP) Sedmokráska, ktorý bol schválený v PgR (Pedagogickej rade) a RŠ (Rada školy) pri materskej škole Trnavá Hora. Rodičia boli oboznámení s programom na RZ (Rodičovské združenie) a je k nahliadnutiu v triede 4 - 6 ročných detí (plné znenie na stiahnutie).

Dokumenty na stiahnutie:

Forma a dĺžka výchovy a vzdelávania v MŠ Trnavá Hora:

 • materská škola zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v čase od 6:00 do 16:00,
 • materská škola umožňuje niekoľkoročné vzdelávanie a výchovu od 2,5 roku dieťaťa do 6 rokov dieťaťa (prípadne do 7 rokov - pri odklade školskej dochádzky).

Vyučovací jazyk: jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

Zápis:  Zápis v MŠ Trnavá Hora na nový školský rok sa koná v mesiaci apríl (oznámenie na stránke obce aj s podmienkami prijímania). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka k 1. 9., v prípade voľného miesta aj v priebehu, na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ. Zápis je príjemným stretnutím rodičov a detí priamo v prostredí lienkovej triedy materskej školy.

Základné poplatky:

 • mesačný poplatok na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je 10 a 15 € na každé dieťa, vyberá sa osobne u riaditeľky MŠ, alebo prevodom na účet zriaďovateľa do 10. v mesiaci,
 • poplatok sa stravu činí 1,05 € na deň: zahrňuje desiatu, obed, olovrant, uhrádza sa u vedúcej jedálne vo vyhlásenom termíne alebo prevodom na účet  zriaďovateľa,

Ostatné poplatky:

 • združenie rodičov školy: čiastku si odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi ZRŠ, sú použité na nákupy darčekov pre deti na Mikuláša a MDD, pohostenie a malý darček pri rozlúčke s predškolákmi,
 • záujmové krúžky. 

 

Organizačné usporiadanie dňa v MŠ Trnavá Hora

Od 6:00 hod

 • Otvorenie materskej školy (schádzanie detí)
 • Hry a činnosti podľa výberu detí (podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory)
 • Zdravotné cvičenie

Od 8:45 do 9:15 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata, stolovanie)
 • Vzdelávacia aktivita (sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov rešpektujúc schopnosti a potreby detí)

 • Pobyt vonku (vychádzka do blízkeho okolia alebo činnosti na školskom dvore)

Od 11:30 do 12:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, stolovanie)
 • Odpočinok

Od 14:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant, stolovanie)
 • Hry a činnosti podľa výberu detí (podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa)

O 16:00 hod

 • Ukončenie prevádzky materskej školy 

 

Organizácia v Materskej školy v Trnavej Hore

V novom školskom roku 2019/2020 má Materská škola Trnavá Hora dve triedy rozdelené podľa veku.

Počet detí v školskom roku 2019/2020:

 • Lienková trieda (I. trieda): 17 detí
 • Včielková trieda (II. trieda): 26 detí

Spôsob a podmienky ukončenie výchovy a vzdelávania:

 1. Predprimárne vzdelanie môže dieťa ukončiť:
  • ak v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
  • pred dovŕšením šiesteho roku dieťaťa, ak podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodiča).
 2. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa:
  • ak dieťa absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Materskej škole Trnavá Hora, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...),
  • toto osvedčenie obdrží v posledný deň školského roka - 30. 6. príslušného školského roka.

Stupeň vzdelania absolventa predprimárneho vzdelania:

Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

Absolvent predprimárneho vzdelania v MŠ Trnavá Hora: 

 1. získa komplex poznatkov, schopností, zručností, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírovednej gramotnosti,
 2. je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti a na celoživotné vzdelávanie.

 

Profilácia Materskej školy Trnavá Hora

MŠ rodinného typu:

 • Motto: „Učiteľka tzv. - druhá mama.“
 • Cieľ: Vytvárať v MŠ priaznivú sociálnu klímu, aby boli deti šťastné, veselé a tvorivé, úzko spolupracovať s rodinou.

MŠ prezentujúca ľudové tradície:

 • Motto: „Ľudové umenie obsahuje najkrajšie ľudské vlastnosti a generáciami overenú múdrosť. Umožnime našim deťom, aby z neho čerpali poučenie, krásu a mravnú silu.“
 • Cieľ: Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah k rodine, rodnému kraju a regiónu.

MŠ prezentujúca enviromentálnu výchovu:

 • Motto: „ Deti sú živé kvety zeme“ (Maxim Gorkij )
 • Cieľ: Rozvíjať u detí eviromentálne poznatky a postoje využívajúc v zážitkovom učení podnetné prírodné prostredie, vštepovať deťom kladný postoj k zdravému životnému štýlu.

 

Ponuka doplnkových a nadštandartných činností

Anglický jazyk – hravou formou:

 • uskutočňuje sa jedenkrát týždenne,
 • poplatok podľa zmluvy rodičia uhrádzajú priamo lektorke,
 • lektor zodpovedajúci za hodiny p. Galambošová.

Hipoterapia, animoterapia – vozenie na poníkoch v areáli materskej školy (Detská farma Gazdáčik z Banskej Belej):

 • uskutočňuje sa jedenkrát mesačne,
 • poplatok 3 € za dve jazdy – platba v hotovosti po poskytnutí služby – po jazdení,
 • lektori pod vedením – Igora Palkoviča.

Hodiny s logopédom, logop. starostlivosť:

 • uskutočňuje sa depistáž na začiatku školského roka, logopedická individ. starostlivosť v Žiari nad Hronom, docvičovanie s deťmi vrámci voľnejších aktivít v materskej škole,
 • klinický logopéd – Mgr. Kopčová Monika.

 

Akcie usporiadane MŠ Trnavá Hora za učasti a pre rodičov

SEPTEMBER:   Michalský beh - beh zdravia organizovaný v spolupráci s obcou Trnavá Hora
OKTÓBER:   Trnavohorská tekvica - hľadanie krásy v prírodninách, prezentácia psychomotorických kompetenciií detí v kultúrnom dome na Jalnej,
zabezpečenie materiálu a zapojenie sa do príprav za pomoci rodičov
Čo je reciklácia? – zber papiera
Európsky deň rodičov a škôl – DOD
Naše menovky – fotenie v MŠ
NOVEMBER:   Posedenie pri čaji – zdravé popoludnie s ochutnávkou pomazánok a čaju
DECEMBER:   Mikulášska besiedka – stretnutie s Mikulášom,program pre rodičov
JANUÁR:   Snehuliacka rodina – rodinné stavanie snehuliakov
FEBRUÁR:   Fašiangy, Turíce – fašiangový karneval s programom pre rodičov
MAREC:   Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne pre rodičov
Prišla jar – prezentácia psychomotor. kompetencií detí v KD na Jalnej
APRÍL:   Liečivá sila prírody – vychádzka do prírody, zber liečivých rastlín
MÁJ:   Mami, mami, mamička – besiedka pre mamy a staré mamy
JÚN:   Výlet – podľa rozhodnutia a za účasti rodičov
Posedenie na obecnom úrade - program pre rodičov


 
English version
ÚvodÚvodná stránka