Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie - Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia

Základné informácie o komisii

Jaroslav Gazdík (predseda): jaroslav.gazdik@trnavahora.sk

Zuzana Ivanová (člen): zuzana.ivanova@trnavahora.sk
Roman Ivan (člen): roman.ivan@trnavahora.sk

Komisia vznikla uznesením z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitelstva obce Trnavá Hora zo dna 9. 12. 2018.


 

Plán zasadnutí pre rok 2019

Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 2 mesiace:

 • február 2019
 • marec 2019
 • máj 2019
 • augusta 2019
 • október 2019
 • novembra 2019
 • december 2019

V prípade podaných žiadostí, sťažností alebo podnetov sa budú zasadnutia komisie konať podľa potreby žiadateľov na vopred dohodnutom mieste alebo v priestoroch OÚ. Termíny zasadnutí sú z tohoto dôvodu informatívne.

Termíny sa budú aktualizovať každoročne.


 

Úlohy a ciele komisie pre rok 2018 - 2022

Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia:

 • spolupracuje so všetkými komisiami pri OZ v obci,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • posudzuje návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti jej pôsobenia a predkladá svoje stanoviská OZ,
 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
 • komunikuje s vlastníkmi pozemkov pri potrebe vstupu na pozemok za účelom potreby obce,
 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci,
 • prerokováva a vyjadruje sa k žiadostiam, sťažnostiam a k návrhom – podnetom podaným občanmi obce.

Plán činnosti je platný pre celé volebné obdobie.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka