Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Trnavá HoraVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Trnavá HoraObec Trnavá Hora v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28.8.2019 uznesenie č. 9/4/2019 a uznesenie č. 10/4/2019 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku:

  1. pozemku v k.ú Trnavá Hora parcela CKN č. 38/98 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok využívajú vlastníci susedných nehnuteľností ako prístup k svojim nehnuteľnostiam,
  2. časti pozemku v k.ú. Kľačany z parcely EKN č. 498 (=CKN č. 330/1) a časti pozemku z parcely EKN č. 539/2 (=CKN č. 330/1) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok využívajú vlastníci susedných nehnuteľností a chcú na ňom vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu súp.č. 486.

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Trnavá Hora ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 15/4/2015 zo dňa 29.5.2015 a je závislá od skutočnej výmery pozemku, pri predaji pozemkov na stavebné účely je v sume 13,50 €/m2 a pri predaji pozemkov za účelom majetko - právneho vysporiadania sa počíta nasledovne:

a) pozemok o výmere od 0 – 30 m2: 2,50 €/m2         

b) pozemok o výmere od 31 – 90 m2: 3,50 €/m2         

c) pozemok o výmere od 91 – 150 m2: 4,50 €/m2         

d) pozemok o výmere od 151 m2 a viac: 5,50 €/m2         

Minimálna cena nesmie byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom.

Špecifické požiadavky:

Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, s vypracovaním kúpnej zmluvy, s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Kúpna cena za nehnuteľnosť bude vyplatená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

Podmienky:

  1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore do 05.10.2019.
  2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „Cenová ponuka na odpredaj pozemku – Neotvárať!“
  3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

– fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

– právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b) označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c) výška cenovej ponuky,

d) akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e) ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi).

Obec Trnavá Hora si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia zložená z členov OZ. Pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky a ponúkne najvyššiu cenu.

Informácie o zámere predaja budú zverejnené na internetovej stránke obce www.trnavahora.sk a na úradnej tabuli obce. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045/6775121 alebo osobne na Obecnom úrade v Trnavej Hore.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28. 8. 2019Vytlačiť
 


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva Majstrovský futbalový zápas dospelých Vytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva Majstrovský futbalový zápas dospelých TJ Sokol Trnavá Hora pozýva futbalových fanúšikov na

Majstrovský futbalový zápas dospelých,

TJ Tekovská Breznica – TJ Trnavá Hora,

ktorý sa bude konať dňa 22. septembra 2019 (nedeľa) o 15:00 hod.

 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva futbalových fanúšikov na

Futbalový zápas žiakov

TJ Prestavlky – TJ Trnavá Hora,

ktorý sa bude konať dňa 21. septembra 2019 (sobota) o 15:00 hod.

TJ SOKOL Trnavá Hora sa teší na množstvo fanúšikov.

Viac informácii o TJ Sokol Trnavá Hora a výsledkoch v súťaži jeseň 2019.


 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka