Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Dane, správne poplatky a poplatky za služby

Dane a poplatky

Dane na rok 2019
Poplatky za odpad na rok 2019
Matričné poplatky
Správne poplatky
Služby a prenájom

Prehľadný Cenník služieb poskytované obcou Trnavá Hora občanom obce v pdf formáte.

Dane na rok 2019

Daň zo stavieb na rok 2019:

 • 0,100 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • 0,100 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 0,350 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • 0,100 € za samostatne stojace garáže,
 • 0,100 € za stavby hromadných garáží,
 • 0,100 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
 • 1,190 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 1,190 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň zo stavieb upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2018 z 5. novembra 2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 (s účinnosťou od 1. januára 2019).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z bytov na rok 2019:

 • 0,100 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z bytov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2018 z 5. novembra 2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 (s účinnosťou od 1. januára 2019).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z pozemkov na rok 2019:

 • záhrady: 1,85€ x plocha x 0,8 %,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,85€ x plocha x 0,8 %,
 • stavebné pozemky: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 1,85 € x plocha x 1,25%

Daň z pozemkov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2018 z 5. novembra 2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 (s účinnosťou od 1. januára 2019).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za psa na rok 2019:

 • pre fyzickú osobu: 7€
 • pre právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa a pes je využívaný na
  podnikateľské účely alebo je pes umiestnený v podnikateľskom objekte: 14€.

Daň za psa upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 5/2018 z 5. novembra 2018 o dani za psa na kalendárny rok 2019 (s účinnosťou od 1. januára 2019).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za ubytovanie na rok 2019:

 • na osobu a prenocovanie: 0,200 €.

Daň za ubytovanie upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora č. 4/2009 z 28. novembra 2008 o dani za ubytovanie.

Poplatky za odpad na rok 2019

Komunálny odpad na rok 2019:

 • Na území obce Trnavá Hora je zavedený množstvový zber.
 • Sadzba poplatku za jeden liter komunálnych odpadov je  0,016 €.
 • V chatových osadách Pod Belíkovom a na Ladne je sadzba poplatku za komunálny odpad za osobu a kalendárny deň 0,050 €.
 • Úhrada za vývoz jednej zbernej nádoby sa zabezpečuje formou žetónov, ktorého cena závisí od objemu používanej zbernej nádoby:
  • 110 litrov: 1,76 €,

  • 120 litrov: 1,92 €,

  • 240 litrov: 3,84 €,

  • 1100 litrov: 17,60 €.

 • Poplatník, alebo ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, tak ich zástupca, je povinný si vopred zakúpiť potrebný počet (minimálne 12 kusov, pre každú nádobu) v pokladni obecného úradu. Ďalšie žetóny si môže podľa potreby zakúpiť v priebehu kalendárneho roka.

 • V prípade, že poplatník v kalendárnom roku za obdobie napr. Od 1.1. – 30.6. nevyužíva množstvový zber, a za toto obdobie nemá uhradený poplatok za vývoz zbernej nádoby, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka obec vyrubuje rozhodnutím a sadzba je napr. 0,05 eura za osobu a deň za celé sledované obdobie t.j. kalendárny rok. Po úhrade vyrubeného poplatku obec poskytne poplatníkovi pomerný počet žetónov. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí a poplatok sa platí spôsobom ustanoveným v tomto nariadení.

 • Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník alebo ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, tak ich zástupca, je povinný si zakúpiť pomernú časť žetónov, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 • Obec určuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

Drobný stavebný odpad na rok 2019:

 • 0,030 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín

Zapožičanie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov (objemný a stavebný odpad)

 • zapožičanie kontajnera 0,00 €
 • odvoz na skládku hradí občan v závislosti od váhy odpadu a dopravnej vzdialenosti

Poplatky za odpad upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 4/2018 zo dňa 5.11.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 (s účinnosťou od 1. januára 2019).

Matričné Poplatky

Uzavretie manželstva:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 € ,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 € ,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 35 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy: 5 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí: 5 €.

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 2 €.

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10 €.

Správne poplatky

Evidencia obyvateľov:

 • vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 € (viď položka 8 zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu   v slovenskom jazyku:   2 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu:  2 €

Vydanie rybárskeho lístka:

 • týždenný: 1,50 €,
 • mesačný: 3 €,
 • ročný: 7 €,
 • trojročný: 17 €.

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác:

 • fyzická osoba: 10 €,
 • právnická osoba: 30 €.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov:

 • fyzická osoba: 10 €,
 • právnická osoba: 100 €.

Poplatky samostatne hospodáriaceho roľníka:

 • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 €,

 • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 €.

Služby a prenájom

Prenájom

Prenájom zasadačky obecného úradu:

 • občan obce Trnavá Hora pe účely usporiadania karu: 10,- €
 • za každú aj začatú hodinu (do 4 hod): 2,- €
 • na 1 deň (nad 4 hod): 10,- €.

Prenájom kultúrneho domu v časti obce Jalná

 • na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu: 10,- €,
 • na kultúrne a spoločenské podujatia za jednu akciu: 50,- € + energie podľa spotreby (elektrická energia a plyn), Poplatník podľa článku 1 ods. 2 tohto VZN č. 7/2018 uhrádza v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
 • na rodinnú oslavu, svadbu za jednu takúto akciu: 40,- €+ energie podľa spotreby (elektrická energia a plyn), Poplatník podľa článku 1 ods. 2 tohto VZN č. 7/2018 uhrádza v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
 • pre účely usporiadania karu: 25,- €.

Prenájom kultúrneho domu v hornej časti obce Trnavá Hora

 • na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu: 5,- €,
 • na kultúrne a spoločenské podujatia za jednu akciu: 30,- € + energie podľa spotreby (elektrická energia a plyn), Poplatník podľa článku 1 ods. 2 tohto VZN č. 7/2018 uhrádza v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
 • na rodinnú oslavu, svadbu za jednu takúto akciu: 20,- €+ energie podľa spotreby (elektrická energia a plyn), Poplatník podľa článku 1 ods. 2 tohto VZN č. 7/2018 uhrádza v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.
 • pre účely usporiadania karu: 15,- €.

Prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici na Jalnej :

 • za každú aj začatú hodinu (do 4 hod): 2,- €
 • na 1 deň (nad 4 hod.): 10,- €.

Hrobové miesto (prenájom na 10 rokov):

 • 30,00 € za dvojhrob na 10 rokov
 • 20,00 € za jednohrob na 10 rokov

Vstup na viacúčelové ihrisko

 • bezplatný pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora
 • pre záujemcov z iných obcí a miest je spoplatnené nasledovne:
  • tenis a nohejbal: 5,00 € / 1 hod,
  • kolektívne športy: 8,00 € / 1 hod.

Zapožičanie štiepkovača:

 • za každú aj začatú štvrťhodinku použitia: 0,50 € (Poznámka: Zapožičanie je možné len pre občanov obce a podnikateľské subjekty so sídlom v obci, a len na území obce Trnavá Hora.)

Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom výšku nájmu určí starosta obce primerane hodnote zapožičanej veci a dobe zapožičania.

 • kotol s parákom, obrusy, kuchynský riad (taniere, príbory, poháre, iné), stoly, , stoličky, záhradný nábytok (lavica, stôl).

Zapožičanie kovového trojdielneho rebríka sa spoplatňuje:

 • 2€ do 6 hodín,
 • 5€ na celý deň.

Zapožičanie nákladného prívesu za osobné auto do celkovej hmotnosti 540 kg sa spoplatňuje:

 • 5€ do 6 hodín,
 • 10€ nad 6 hodín počas jedného dňa.

Zapožičanie tlakového zariadenie na studenú vodu Kärcher sa spoplatňuje:  

 • 5,00 € do 6 hod.,
 • 10,00 € nad 6 hod. do 12 hod.,
 • 10,00 € za každý ďalší deň.

Zapožičanie vibračnej dosky Wacker 120 kg sa spoplatňuje:

 • 10,00 € do 6 hod.,
 • 20,00 € do 12 hod.,       
 • 10,00 € za každý ďalší deň.

Zapožičanie:

 • vysokého (len) interiérového lešenia do 6 m sa spoplatňuje 10,00 € na 1 deň,
 • spoločenského altánku pre cca 60 osôb sa spoplatňuje 20,00 € na 1 deň
 • gulášových kotlov na drevo alebo plyn sa spoplatňuje 5,00 € na jeden deň
 • miešačka (malej) sa spoplatňuje 5,00 € na jeden deň.   

Kosenie mulčovačkou s obsluhou sa spoplatňuje 15,00 € za 1 hod.

Poplatky za prenájom upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 7/2018 o poplatkoch za poskytnuté služby.

Služby

Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:

 • občan obce v priebehu pracovnej doby bez komerčného učelu: 0,- €
 • v priebehu pracovnej doby obecného úradu: 2,- €
 • v pracovný deň po skončení pracovnej doby obecného úradu: 3,- €
 • v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni pracovného pokoja: 5,- €

Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji (čiernobiele kópie):

 • formát A4 – jednostranne / obojstranne: 0,10 € / 0,15 €
 • formát A3 – jednostranne / obojstranne: 0,20 € / 0,30 €

Prepravná služba obce Trnavá Hora - Sociálny taxík

 • 2,50 € jedným smerom

Poplatky za služby upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 7/2018 o poplatkoch za poskytnuté služby.

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka