Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2019


Zasadanie zo dňa 28.8.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 28. 8. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 28. augusta 2019, t.j. v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome Jalná.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
 9. Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019
 10. Návrh VZN obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 38/98
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany časť z parcely EKN č. 498 (CKN č. 330/1) a časť z parcely EKN č. 539/2 (CKN č. 330/1)
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 390/1 a časť pozemku z parcely EKN č. 362/1 (CKN č. 389/1)     
 14. Žiadosť Slovenského červeného kríža, územný spolok Žiar nad Hronom o poskytnutie príspevku na dopravu pre zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby
 15. Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 37/7 v prospech obce. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
 16. Návrh spoločnosti HELPnet na vypracovanie ponuky pre realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“
 17. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Jalná parcela CKN č. 204/1 (EKN č. 430/1).
 18. Rôzne: výber daní a poplatkov, dlžníci obce
 19. Diskusia
 20. Správa mandátovej komisie
 21. Návrh na uznesenie
 22. Záver

Dochádzka Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Jaroslav Gazdík: A
Lenka Ihradská: A
Pavol Ivan: A
Roman Ivan: A
Erika Ivanová: A
Zuzana Ivanová: N
Vladimír Mašlár: A
Karol Mužík: A
Peter Švihorík: A

Vysvetlívky:

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

English version
ÚvodÚvodná stránka