Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2019


Zasadanie zo dňa 20.6.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20. 6. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 20. júna 2019, t.j. vo štvrtok o 17,00 hod. v kultúrnom dome v hornej časti obce Trnavá Hora.

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore,

ktoré sa bude konať dňa 20.06. 2019 o 17.00 hod.

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
 9. Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.5.2019
 10. Návrh na 2. Zmenu rozpočtu v roku 2019
 11. Informácia o odpísaní pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch za roky 2014 až 2018 z dôvodu ukončeného konkurzného konania daňovníkov
 12. Návrh VZN obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 13. Návrh Internej smernice č. 1/2019 o Registratúrnom poriadku Obecného úradu Trnavá Hora
 14. Návrh Internej smernice č. 2/2019 o Registratúrnom poriadku Materskej školy vTrnavej Hore
 15. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) z parcely EKN č. 133/2 (= CKN č. 760 )
 16. Žiadosť o odkúpenie prípadne prenájom pozemku v k.ú. Jalná parcela CKN č. 204/1 (=EKN č. 430/1).
 17. Rôzne
  • informácia o doručení ospravedlnenia od Pozemkového spoločenstva-Lesného urbariátu Kľačany a od RSDr. Dáši Trokšiarovej,
  • výber daní a poplatkov, dlžníci obce, mimorozpočtové príjmy obce
  • odpady po 4.mesiacoch,
  • ukončenie činnosti prevádzkovej jednotky COOP v hornej časti obce,
  • informácia o zápise detí do MŠ a návrh na organizáciu šk. roka 2019/2020
 18. Diskusia
 19. Správa mandátovej komisie
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

Dochádzka Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Jaroslav Gazdík: A
Lenka Ihradská: A
Pavol Ivan: A
Roman Ivan: A
Erika Ivanová: A
Zuzana Ivanová: A
Vladimír Mašlár: A
Karol Mužík: A
Peter Švihorík: A

Vysvetlívky:

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať.

Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

English version
ÚvodÚvodná stránka