Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2019


Zasadanie zo dňa 8.2.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 8. 2. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 8. februára 2019 (v piatok) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 9. Koncepcia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora
 10. Program odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora na roky 2016 – 2020
 11. Program opráv a údržby majetku obce na roky 2019 -2022
 12. Aktualizácia UP obce
 13. Návrh na delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri Základnej škole v Trnavej Hore.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 717/1, 550/2 a EKN č. 282/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Denný stacionár a opatrovateľská služba Margarétka, Bratská 9, 969 01Banská Štiavnica
 17. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
 18. Rôzne štatistické informácieza rok 2018 – demografia, odpady, energie, dotácie, dĺžnici, prehliadky a revízie, mimorozpočtové príjmy
 19. Diskusia
 20. Správa mandátovej komisie
 21. Návrh na uznesenie
 22. Záver

Dochádzka Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Jaroslav Gazdík: N
Lenka Ihradská: A
Pavol Ivan: A
Roman Ivan: A
Erika Ivanová: A
Zuzana Ivanová: A
Vladimír Mašlár: N
Karol Mužík: A
Peter Švihorík: A

Vysvetlívky:

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

English version
ÚvodÚvodná stránka