Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Zo života v Materskej škole školský rok 2017/2018

Zo života Materskej školy Trnavá Hora - IV. štvrťrok 2017/2018Učiteľky vo výchovno - vzdelávacom procese aplikovali prvky prosociálnej výchovy a napomáhali rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií detí. Deti sa vzájomne akceptovali, čím sa vytvárala v materskej škole priateľská atmosféra. Zapojili sme sa do projektu Zdravé očká v škôlke a dňa 26.4.18 sa uskutočnilo vyšetrenie zraku. Podporovali sme hravosť detí a radostnú náladu v Týždni radosti (od 28.5 do 1.6.2018) pri príležitosti MDD. Tento rok sme sa zmenili na rytierov a princezné. Cez rozprávky sme sa preniesli do čarovnej krajiny, kde sme pomáhali oslobodiť princezné, kreslili s prvákmi na chodník rozprávkovú krajinu, zúčastnili sa rozprávkovej hostiny, mali možnosť vidieť psov a ich reakcie na povely v podaní P. Stankovej a športovali na olympiáde. S našimi najstaršími kamarátmi sme sa rozlúčili dňa 20. 6. 18 na Slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, pohostenie a diskotéka. Dňa 27.6. 18 sa nastávajúci prváci slávnostne zapísali do pamätnej knihy na Obecnom úrade.

Vzťahy učiteľ - dieťa - rodič sme prehlbovali prostredníctvom rôznych aktivít: dňa 20.5.2018 sme svojim programom a darčekmi potešili mamy aj staré mamy v Kultúrnom dome Jalná, v pondelok 18.6.2018 sa uskutočnil koncoročný výlet s rodičmi do Tralalandu, kde bolo pre nás pripravené vozenie sa na koňoch, stretnutie so zvieratami, vozenie sa na člnkoch a občerstvenie.

Prebúdzajúca príroda v našej materskej škole bola podnetom pre prehlbovanie detských environmentálnych postojov a názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v prírode. Dňa 22.03. sme si s členmi SAŽP z Banskej Bystrici priblížili Deň lesov. Ku Dňu Zeme sme zrealizovali na školskom dvore brigádu s rodičmi a dňa 4.5.2018 prezentáciu Technických služieb, a. s. zo Žiaru nad Hronom. Deti mali možnosť pochopiť dôležitosť recyklácie pre prírodu od p. Ivana. Dňa 19.4. 2018 k nám prišlo Sférické kino, kde sme si cez projekciu Zo života stromov priblížili význam stromov pre planétu. Dňa 13.5. 2018 nás hasiči oboznámili s ich povolaním a s technikou, najväčší zážitok bol však so striekania vody a tvorenia dúhy. Dňa 26.6. sme s deťmi zažili prezentáciu cez projekt Eko-alarm zameraný na rozvoj recyklačných návykov.

Vynášanie Moreny a prinesenie vienka richtárovi - starostovi bol prvý ľudový zvyk v jarnom období, ktorý bol súčasťou smrtnej nedele a lúčenia sa so zimou. Uskutočnil sa 16. 3. 2018. Deti sa oboznámili a prakticky spoznali sviatky jari od Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele a pondelka. Učiteľky približovali deťom jedinečné bohatstvo našich predkov, našu kultúru. Dňa 27.4.2018 rodičia s deťmi v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné vajíčka, pracovali s odpadovým materiálom. Dňa 7.6. 2018 nám a prvákom p. Pažická priblížila detské a ľudové piesne vo výchovnom koncerte Zázračná krajina.

V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity: dňa 14. 3. 2018 sme navštívili Obecnú knižnicu, vo štvrtok 26. 4. 2017 sme sa stretli s p. Filúsovou, ktorá priblížila deťom dôležitosť dodržiavania dopravných pravidiel v pozícii chodca a cyklistu. V pondelok 23. 4. 2018 sme sa ku Týždňu bezpečnosti stretli so psovodmi s OR PZ v Žiari nad Hronom, ktorí nám ukázali základný výcvik policajných psov a šteniatka. A 16. 4. 2018 nám a prvákom skupina Paci, pac zahrala známe piesne a vytvorili radostnú atmosféru.

Fotogaléria - Zo života Materskej školy Trnavá Hora - IV. štvrťrok 2017/2018


 

Zima v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2017/2018

Zima v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2017/2018 Materská škola rodinného typu

Podporovali sme rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií detí. Problémové situácie v triede starších detí sme riešili vzájomnou diskusiou a v triede mladších detí prostredníctvom diskusie maňušiek - bábok, ktoré riešili situáciu s pomocou detí. Deti sme podporovali v sebaistom vystupovaní a samostatnosti. Podporili sme vzťah učiteľa - dieťaťa – rodiča, a to prostredníctvom spoločných aktivít na podujatiach Mikuláš a Tvorivé vianočné dielne. Rodičia sa podieľali i na príprave občerstvenia na Fašiangový karneval. Význam pravého priateľstva nám priblížila príslušníčka OR Policajného zboru.

Environmentálne zameranie

Vlastnosti snehu sme prakticky skúmali na školskom dvore. Pokračovali sme v spolupráci s lesným strážcom, diskutovali sme na tému „Život zvierat v zime“ a starali sme sa o vtáctvo. Vesmír sme spoznávali cez encyklopédie, prezentácie, pracovné a výtvarné aktivity. Prostredníctvom hry sme spoznávali našu obec: jej erby, dominanty, prírodné zákutia, ale aj vlastný rodinný dom. Výstavu prác Zima je, zimička vo vestibule a v šatniach sme pravidelne dopĺňali o nové práce. Časové pojmy a vzťahy sme spájali s karnevalom počas dňa a celého týždňa a tvorili sme vlastný kalendár.

Ľudové tradície

Vianoce sme začali Adventom, kedy nechýbal kalendár, „Barborky“, pochopenie sviatku Lucie a jej čarovnej moci. K vianočnej atmosfére patrili koledy a vôňa pečených medovníkov. Sladké balíčky a hračky nám do materskej školy priniesol Mikuláš. S Mikulášom sme sa stretli aj v KD Jalná, kde sme sa zmenili na malých čertíkov a snehové vločky. Ani tento rok nechýbali Vianočné tvorivé dielne v školskej jedálni. Odpadový a ozdobný papier, slané cesto sa zmenili na vianočné ozdoby a vianočné stromčeky. P. Hornická nám ukázala paličkovou technikou, ako sa niť mení na snehovú vločku. Fašiangy sme spájali s Turoňom, fašiangovými prekáračkami a ľudovými tradíciami, pripomenuli sme deťom, aké jedlá sa objavili na fašiangovom stole počas veselice - hostine zo slaniny, vajec a sladkých pampúchov a fánok. Rozlišovali sme aj rôzne druhy melódií prostredníctvom piesní p. Viktora. Pretože po fašiangoch začínalo obdobie pôstu, tak sme aj my ukončili veselicu karnevalom a porozprávali sme si o tradícii pochovávania basy.

Okrem toho sa v materskej škole uskutočnila depistáž školskej zrelosti prostredníctvom CPPPaP zo Žiaru nad Hronom PhDr. Kráľovou.

Fotogaléria - Zima v Materskej škole Trnavá hora v školskom roku 2017 / 2018


 

Materská škola Trnavá Hora - Jeseň 2017

Materská škola Trnavá Hora - Jeseň 2017Materská škola rodinného typu

Materská škola opäť pokračuje vo vízii byť školou rodinného typu, plnej šťastia, pohody, súladu, pozitívneho naladenia a bezpečia. Základom adaptácii na prostredie materskej školy najmenších detí bola spolupráca, komunikácia a zosúladenie pôsobenia rodiča a učiteľa na dieťa. Základom  priaznivej klímy, kamarátstva a spolupráce bolo tiež tvorenie a rešpektovanie pravidiel. Škôlkari sa stretli aj s policajtkou Silviou Filúsovou, ktorá im vysvetlila význam dodržiavania pravidiel pre zdravý život človeka. Lásku k starým rodičom spojili s tvorbou darčeka a slovno - tanečného predstavenia v Kultúrnom dome na Jalnej.

Environmentálne  zameranie

Babie leto a krása jesennej prírody lákala na turistické vychádzky. Rodičia a návštevníci materskej školy  mali možnosť prezrieť si výtvarné a pracovné práce detí vo vestibule a v šatniach. Život lesných zverí priblížil deťom Jaroslav Slašťan. Rozvoj recyklačných návykov bol spojený so zberom papiera, deti nazbierali 1520 kg.  Ku Svetovému dňu výživy a Týždňa boja proti drogám si pripravili zdravú hostinu a upiekli spoločne so svojimi učiteľkami zdravý jablkový koláčik. Krásy jesenného lesa im priblížil p. Hrubovčák v hudobno-pohybovej hre a policajtka Silvia Filúsová im vysvetlila nebezpečenstvo stretnutia s neznámymi ľuďmi. Pripomenuli si aj Sv. deň duševného zdravia,  Sv. deň bielej palice a vozili sa na poníkoch z OZ Koníčkovo.

Ľudové  tradície

Zber ovocia a zeleniny na dedine sme deťom priblížili prípravou zdravej hostiny pre kamarátov. Prípravu jedál sme spojili  s hodami, ktoré sa  na dedine uskutočňovali po ukončení jesenných prác. Sviatok všetkých zosnulých sme porovnávali kedysi a dnes. Súčasťou tohto sviatku bol aj Deň svetlonosov. Deti sa stali tvorcami tekvicových svetlonosov a spolu s rodičmi  strávili tajuplný podvečer.     

Počas školského roka tiež naši škôlkari športovali na Michalskom  behu a absolvovali depistáž (základné logopedické vyšetrenie).

Fotogaléria - Materská škola Trnavá Hora – Jeseň 2017


 

Deň svetlonosov v Materskej škole Trnavá Hora

Deň svetlonosov v Materskej škole Trnavá HoraDňa 6.11.2017 v dopoludňajších hodinách Matej Homola priniesol do Materskej školy Trnavá Hora veľké množstvo tekvíc. Do vydlabávania a vyrezávania sa zapojili hlavne deti, učiteľky, rodičia a  Majka z Piteľovej s Maťom. Tekvice sa zmenili na strašidlá, zvieratá a príšery.

Nainštalovali sme ich pred budovou materskej školy. Vyvrcholením podujatia bolo stretnutie detí, rodičov a známych pri rozsvecovaní svetlonosov. Tma a žiarivé oči svetlonosov vytvorili tú správnu atmosféru na príjemné rozhovory, tajuplné hry detí a ochutnávku pravých jesenných jedál. Vôňa pečených gaštanov a pečenej tekvice prilákala všetkých na ochutnávku. Takmer všetkým toto jedlo pripomínalo detské časy, keď vôňa pečených gaštanov bola súčasťou pravej mestskej atmosféry na jeseň. Ďakujeme Matejovi Homolovi  za  skvelú prípravu a materiálne zabezpečenie.

Čo je svetlonos? Je to démonická bytosť v podobe bludného mihotavého svetielka, objavujúca sa v noci pri močariskách, v lesných húštinách a v blízkosti vodných zdrojov. Niekde mal podobu malého chlapca so žeravými očami, ktorý pred pozorovateľom rástol do nadprirodzenej veľkosti. Zvádzal ľudí zo správnej cesty, vábil do močiarov, vodil ich po poliach, cez skálie a tŕnie či po cintorínoch. Mal moc najmä nad tými, čo nemali čisté svedomie.

Lákal nielen svetlom, ale aj plačom či volaním po mene. Úmyselne či nechtiac ho mohol privolať človek, ktorý po zotmení zahvízdal. Zbaviť sa ho mohol prežehnaním sa alebo pomyslením na toho, s kým jedol veľkonočné vajíčko či štedrovečerné jedlo. Pôvod svetlonosov odvodzovala ľudová obrazotvornosť z duší niektorých zomretých, najmä nepokrstených detí (nebeské deti) i ľudí umretých násilnou smrťou (pokutujúce duše).

Fotogaléria - Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2017 / 2018


 
English version
ÚvodÚvodná stránka