Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzvy a ponuky obce

Výzvy a ponuky obce Trnavá Hora

Výzva obce Trnavá Hora na predkladanie ponúk vo veci stavebných prác - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Trnavá Hora
 2019_Trnava_Hora_Rekonstrukcia_poziarna_zbrojnica.pdf (266.6 kB) (266.6 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku v k. ú. Jalná parcela CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 2019_01_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf.pdf (153.7 kB) (153.7 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to parcela CKN č. 392/1 záhrady a pozemku vedeného na LV č. 928 a to parcela CKN č. 385/10 trvalé trávne porasty (časť parcely EKN č. 364/1 a parcela EKN č. 363)
 2018_04_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 385/10 a pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 392/1
 2018_03_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf (139.7 kB) (139.7 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkov v k. ú. Trnavá Hora, parcela CKN č. 178/2, 177/3 a 717/1
 2018_02_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu svojho majetku v športovom areáli Hrable
 2018_01_trnava_hora_zamer_prenajom.pdf (136.3 kB) (136.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora a to časť parcely CKN č. 25/5
 2017_04_trnava_hora_zamer_predaj.pdf (137.2 kB) (137.2 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku v k. ú. Kľačany, parcela CKN č. 385/11 a parcela CKN č. 1134
 2017_03_trnava_hora_zamer_predaj.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

 
Obec Trnavá Hora zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1186 v k. ú. Kľačany
 2017_02_trnava_hora_zamer_predaj.pdf (136 kB) (136 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja majetku obce Trnavá Hora - pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora, parcela CKN č. 717/1, CKN č. 550/2, EKN č. 282/2, EKN č. 42, EKN č. 41/1 a CKN č. 45/1
 2017_01_trnava_hora_zamer_predaj.pdf (139.6 kB) (139.6 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu svojho majetku pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely EKN č. 523/2 (=CKN č. 220/1) ostatné plochy o výmere 15 m2 formou priameho prenájmu
 2016_04_Trnava_Hora_Inzerat_predaj.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

 
Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce Trnavá Hora - pozemku vedeného na LV č. 748
 2016_03_trnava_hora_zamer_predaj.pdf (121.9 kB) (121.9 kB)

 
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016
 2016_02_trnava_hora_zamer_prenajom.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

 
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016
 2016_01_trnava_hora_zamer_prenajom.pdf (67 kB) (67 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora do 15. 2. 2016
 2016_01_Trnava_Hora_Inzerat_predaj.pdf (136.3 kB) (136.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora, parcela CKN č. 717/1 a parcela CKN č. 550/2
 2015_08_Inzerat_Predaj_pozemku.pdf (85.4 kB) (85.4 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnej verejnej súťaže obce na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora
 2015_05_Inzerat_Predaj_pozemku.pdf (83.9 kB) (83.9 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. obce Trnavá Hora
 2015_03_Inzerat_Predaj_pozemku.pdf (84.1 kB) (84.1 kB)

 
Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja časti pozemku v k.ú. Kľačany z parcely EKN č. 504/1 vedenej na LV č. 928 vyznačenej geometrickým plánom ako parcela CKN č. 21/3 a parcela CKN č. 120/2 ako prípad osobitného zreteľa
 2014_11_Inzerat_Predaj_pozemku.pdf (33.9 kB) (33.9 kB)

 
Obec Trnavá Hora ponúka na prenájom časť nebytových priestorov v budove súp.č. 112 (bývalá lekáreň v budove bývalého zdravotného strediska)
 2014_10_Inzerat_Prenajom_nebytove_priestory.pdf (44 kB) (44 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj časť pozemku v k.ú. Kľačany vyčleneného z parcely EKN č. 19, EKN č. 500/2 a EKN č. 504/1 a vyznačeného geometrickým plánom ako novovytvorená parcela CKN č. 278/2, parcelu CKN č. 107/3 a časť poz
 2014_10_Inzerat_Predaj_pozemku.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj časť pozemku v k.ú. Trnavá Hora z parcely EKN číslo 1006/2 – ostatné plochy o výmere cca 320 m2, a pozemok v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 21/3 – záhrady o výmery 29 m2
 2014_06_Trnava_Hora_ponuka_predaj_pozemku.pdf (39.7 kB) (39.7 kB)

 
Obec Trnavá Hora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore do 31. 5. 2014 (pridané 27. 4. 2014)
 2014_Vyberove_konanie_Riaditelka_MS_Trnava_Hora.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou - Kosenie a údržba trávnatých plôch v Trnavej Hore
 Vyzva_Kosenie_Trnava_Hora_2014.pdf (166.6 kB) (166.6 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou - Výmena okien a dverí na budove MŠ v Trnavej Hore
 Vyzva_Okna_MS_Trnava_Hora_2014.pdf (161.9 kB) (161.9 kB)

 
Obec Trnavá Hora prenajíma obecný majetok: pozemok v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 41/1 (=EKN č. 592/1) o výmere 155 m2 a byt nachádzajúci sa v budove materskej školy súp.č. 223, na Ul. Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora (pridané 4. 9. 2013)
 2013_Ponuka_Prenajom_bytu_a_pozemku.pdf (51.1 kB) (51.1 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj pozemok v k.ú. Kľačany časť parcely EKN č. 523/2 označenú ako parcela CKN č. 186/6 a pozemok v k.ú. Jalná časť parcely CKN č. 197/1 označenú ako parcela CKN č. 197/17 (pridané 16. 1. 2013)
 Obec_Trnava_Hora_predaj_pozemkov_2013_01.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj pozemok v k.ú. Trnavá Hora časť parcely EKN č. 1006/2 (CKN č. 686/9) vymeranú geometrickým plánom a označenú ako parcela CKN č. 686/10 – trv. tráv. porasty o výmere 81 m2 (pridané 14. 11. 2012)
 Zverejnenie_ponuky_obce_Trnavá_Hora_na_odpredaj_pozemku_2012.pdf (54.3 kB) (54.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj pozemok v k.ú. Kľačany časť parcely EKN č. 523/2 do 28. 10. 2011 (pridané 14. 10. 2011)
 Inzerát 2011_3.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky - Borovičky (VII. výzva) do 13. 6. 2011 do 16:00 (pridané 13. 4. 2011)
 Stavebne_pozemky_Borovicky_Vyzva_7.pdf (94.1 kB) (94.1 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky - Borovičky (VI. výzva) do 4. 4. 2011 do 16:00 (pridané 3. 3. 2011)
 Stavebne_pozemky_Borovicky_Vyzva_6.pdf (463.4 kB) (463.4 kB)

 
Obec Trnavá Hora vyhlasuje verejné obstarávanie na uskutočnenie prác pre projekt podávaný v rámci OPKaHR - Rekonštrukcia verejného osvetlenia do 11. 10. 2010 do 9:00 (pridané 9. 9. 2010 10:36)
 2010_Vyzva_Rekonstrukcia_verejneho_osvetlenia.pdf (275.4 kB) (275.4 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky - Borovičky (V. výzva) do 14. 09. 2010 do 15:00 (pridané 3. 8. 2010)
 Borovicky_V_Stavebna_pozemky.pdf (94.4 kB) (94.4 kB)

 
Obec Trnavá Hora prijme do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania do 31. 7. 2010 (pridané 15. 6. 2010)
 MS_vyzva_ucitelka_2010.pdf (78.2 kB) (78.2 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky - Borovičky (IV. výzva) do 18. 03. 2010 do 12:00 (pridané 23. 12. 2009)
 Stavebne_pozemky-Borovicky_IV.pdf (103.2 kB) (103.2 kB)

 
Obec Trnavá Hora vyhlásuje voľby hlavného kontrolóra Obce Trnavá Hora (pridané 11. 11. 2009)
 Voľba hlavného kontrolóra Obce Trnavá Hora.pdf (75.3 kB) (75.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora formou priameho predaja ponúka na odpredaj pozemok v k.ú. Jalná do 10. 11. 2009 (utorok) do 12:00 (pridané 14. 10. 2009)
 2009-10-15-Pozemok_Jalna.pdf (53.2 kB) (53.2 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky - Borovičky do 10. 11. 2009 do 12:00 (pridané 12. 10. 2009)
 Stavebne_pozemky-Borovicky_III.pdf (781.3 kB) (781.3 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky do 31. 8. 2009 do 12:00 (pridané 9. 7. 2009)
 Stavebne_pozemky-Borovicky_II.pdf (469 kB) (469 kB)

 
Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemkov určených na stavbu rodinných domov a výzva na predloženie cenovej ponuky do 15. 6. 2009 do 12:00 (pridané 7. 5. 2009)
 Stavebne_pozemky_Borovicky-ponuka.pdf (464.3 kB) (464.3 kB)

 
Obec Trnavá Hora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore do 31. 5. 2009 (pridané 6. 5. 2009)
 MS_vyberove_konanie_2009.pdf (78.6 kB) (78.6 kB)

 
Vodovod Trnavá Hora - výzva na predloženie ponuky platná do 13. 1.2009 do 09:30 (pridané 18.12.2008)
 Vyzva-vodovod.pdf (68.1 kB) (68.1 kB)

 
English version
ÚvodÚvodná stránka