Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Výzva Obce Trnavá Hora na predkladanie ponúk vo veci stavebných prác – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Trnavá HoraVytlačiť
 

Výzva Obce Trnavá Hora na predkladanie ponúk vo veci stavebných prác – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Trnavá HoraObec Trnavá Hora zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na projekt: Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Trnavá Hora.

Dokumenty (projektová dokumentácia,  sprievodná správa, technická správa, výkaz-výmer a návrh na plnenie kritérií) potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky nájdete na úložisku:

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/6a84d91a-418d-4628-b212-241af3f12ad9?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Termín na zaslanie cenovej ponuky je stanovený do  29.5.2019


 
 

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Dňa 05.04.2018 podal Jozef Prvák a Marcela Prváková žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ na pozemku parc. č. CKN 565 v katastrálnom území Trnavá Hora.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Trnavá Hora oznamuje začatie územného konania spojeného so stavebným konaním a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V súlade so stavebnéhým zákonom môžu účastníci konania svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade s pôsobnosťou Stavebného úradu v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom (budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, VI. poschodie, č. dverí 90) v úradných hodinách – pondelok a streda v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od
ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania 2019_Oznam_Trnava_Hora_Stavebne_konanie.pdf 2019_Oznam_Trnava_Hora_Stavebne_konanie.pdf (203.7 kB)

 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreVytlačiť
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreObec Trnavá Hora vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi j potrebné doručiť do 31.5.2019 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11  Trnavá Hora v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:

 • znalosť školskej legislatívy, všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom.

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, overený doklad o dosiahnutí I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (min.5 rokov pedagogickej činnosti),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore 2019_MS_Trnava_Hora_Vyberove_konanie_riaditel.pdf 2019_MS_Trnava_Hora_Vyberove_konanie_riaditel.pdf (200 kB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 29. 3. 2019Vytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Obec Trnavá Hora má jeden volebných obvod a jeden volebný okrsok.

V obci Trnavá Hora sa bude voliť v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

 • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
 • 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov:

 • v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
 • v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019),
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
 • možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou Do vlastných rúk.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
 • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Zverejnenie emailových adries obce Trnavá Hora k Voľbám do Európskeho parlamentu 2019

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obec@trnavahora.sk

podatelna@trnavahora.sk

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obec@trnavahora.sk

podatelna@trnavahora.sk

 

 


 
 

Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 v obci Trnavá HoraPočet voličov zapísaných v zozname voličov: 980

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 488

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 488

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 485

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

 1. Béla Bugár, Ing.: 4
 2. Zuzana Čaputová, Mgr.: 162
 3. Martin Daňo: 7
 4. Štefan Harabin, JUDr.: 74
 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.: 14
 6. Marian Kotleba, Ing. Mgr.: 75
 7. Milan Krajniak, Bc.: 7
 8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.: 0
 9. František Mikloško, RNDr.: 31
 10. Róbert Mistrík, Dr. Ing.: 1
 11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.: 109
 12. Róbert Švec, Mgr.: 0
 13. Bohumila Tauchmannová, Ing.: 0
 14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.: 0
 15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.: 1

 
 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá HoraVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá HoraObec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej  súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku v k. ú. Jalná parcela CKN č. 197/15 - trvalý trávny porast o výmere 25 m2 a parcela CKN č. 197/16 – trvalý trávny porast o výmere 25 m2.

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá Hora


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 2. 2019Vytlačiť
 


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 8. 2. 2019Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 8. februára 2019 (v piatok) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 9. Koncepcia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora
 10. Program odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora na roky 2016 – 2020
 11. Program opráv a údržby majetku obce na roky 2019 -2022
 12. Aktualizácia UP obce
 13. Návrh na delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri Základnej škole v Trnavej Hore.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 717/1, 550/2 a EKN č. 282/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Denný stacionár a opatrovateľská služba Margarétka, Bratská 9, 969 01Banská Štiavnica
 17. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
 18. Rôzne štatistické informácieza rok 2018 – demografia, odpady, energie, dotácie, dĺžnici, prehliadky a revízie, mimorozpočtové príjmy
 19. Diskusia
 20. Správa mandátovej komisie
 21. Návrh na uznesenie
 22. Záver

 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019 Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf (999.6 kB)

 
 

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára do Ambulancie všeobecného lekára. Predpokladaný nástup od 1. 3. 2013. Obec ponúka zrekonštruované priestory ambulancie, zvýhodnené nájomné a byt pre lekára. Možnosť vykonávania lekárskej praxe aj úväzkovo. Viac informácií na Obecnom úrade Trnavá Hora, telefón: 045/6775121 alebo mobil: 0918454941.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka