Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky v obci Trnavá Hora

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1000

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 594, t.j.  59,4 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 594

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do OZ: 580

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu: 590 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

 • Lenka Ihradská, SNS, počet platných hlasov: 345
 • Pavol Ivan, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 338
 • Jaroslav Gazdík, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 330
 • Zuzana Ivanová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 328
 • Peter Švihorík, KDH, počet platných hlasov: 317
 • Erika Ivanová, Mgr., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 270
 • Karol Mužík, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, počet platných hlasov: 263
 • Roman Ivan, Strana zelených, počet platných hlasov: 255
 • Vladimír Mašlár, Mgr., KDH, počet platných hlasov: 212

 

Náhradník: Terézia Ivanová, Ing., SMER-sociálna demokracia, počet platných hlasov: 196

Za starostu obce bol zvolený: Pavel Kravec, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 370

Druhý kandidát na starostu obce Ján Harman, Ing., nezávislý kandidát, získal 220 počet platných hlasov.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 5. 11. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28. 8. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2018:

 


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 5. 11. 2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 5. novembra 2018, t.j. v pondelok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
 9. Návrh VZN obce Trnavá Hora o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
 10. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani za psa na kalendárny rok 2019
 11. Návrh VZN obce Trnavá Hora o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora
 12. Návrh VZN obce Trnavá Hora o poplatkoch za poskytnuté služby
 13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 392/1, CKN č. 385/10 (=časť EKN č. 363 a EKN č. 364/1),  CKN č. 385/22 (=časť EKN č. 364/1)
 14. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Kľačany parcely CKN č. 220/3 a 523/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť Ing. Jána Turčana, bytom Pohronská ulica 75/9, Trnavá Hora-Jalná o poskytnutie finančného príspevku pre zdravotne postihnutého občana na kúpu stropného zdviháka
 17. Rôzne: informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
 18. Diskusia
 19. Správa mandátovej komisie
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

 


 
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieVytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 5.11.2018:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_3_Dan_nehnutelnosti_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_3_Dan_nehnutelnosti_rok_2019.pdf (164.6 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2019.pdf (212.1 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 5/2018 o dani za psa na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_5_Dan_za_psa_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_5_Dan_za_psa_rok_2019.pdf (151.7 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora Navrh_VZN_2018_6_Nakladanie_komunalny_drobny_stavebny_odpad_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_6_Nakladanie_komunalny_drobny_stavebny_odpad_rok_2019.pdf (376.7 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 7/2018 o poplatkoch za poskytnuté služby Navrh_VZN_2018_7_Poplatky_za_sluzby.pdf Navrh_VZN_2018_7_Poplatky_za_sluzby.pdf (341 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obceVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obceObec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, pozemku vedeného na LV č. 763  v k. ú. Kľačany a to parcela CKN č.392/1 záhrady a pozemku vedeného na LV č. 928 a to parcela CKN č.385/10 trvalé trávne porasty (časť parcely EKN č.364/1 a parcela EKN č. 363).

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora  alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore  do 15.10.2018.

Viac informácií - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 9. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28. 8. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 20. 9. 2018:

 


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 20. septembra 2018, t.j. vo štvrtok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 20.9.2018:

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2018
 9. Návrh 2. zmeny rozpočtu obce na rok 2018, návrh na čerpanie  rezervného fondu
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Správa mandátovej komisie
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 24. 8. 2018 Vytlačiť
 


 
 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku Vytlačiť
 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku Obec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 21.6.2018 uznesenie č. 12/4/2018 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku -  pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 385/10 -  trvalé trávne porasty (=EKN č.364/1) a pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 392/1 -  záhrady, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok dlhodobo využívajú vlastníci susedných nehnuteľností, po odkúpení pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vlastníkov susedných nehnuteľností.

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora  alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore  do 10.8.2018.

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 385/10 a pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 392/1

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku 2018_03_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf 2018_03_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf (139.7 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaDátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie k volebnému obvodu obce Trnavá Hora

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov:  1

Počet poslancov obecného zastupiteľstvo pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022: 9 poslancov

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Počet poslancov obecného zastupiteľstvo pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 9 poslancov.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 21.6.2018 Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018Vytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020Obec Trnavá Hora oznamuje, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke obce Trnavá Hora a v písomnej podobe je občanom dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnavej Hore počas úradných hodín.

Občania môžu do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Pavel Kravec, starosta obce

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 2018_Zaverecne_stanovisko_Program_odpadoveho_hospodarstva_OU_BB.pdf 2018_Zaverecne_stanovisko_Program_odpadoveho_hospodarstva_OU_BB.pdf (1.5 MB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018Vytlačiť
 

IInformácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 1. 3. 2018:


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 26. 1. 2018:


 
 

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára do Ambulancie všeobecného lekára. Predpokladaný nástup od 1. 3. 2013. Obec ponúka zrekonštruované priestory ambulancie, zvýhodnené nájomné a byt pre lekára. Možnosť vykonávania lekárskej praxe aj úväzkovo. Viac informácií na Obecnom úrade Trnavá Hora, telefón: 045/6775121 alebo mobil: 0918454941.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka