Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore a podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisieVytlačiť
 

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore a podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisiePodávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie, za ktorú bola starostom obce vymenovaná Ing. Mária Kollárová.

Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do nedele 20. augusta 2017 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v pracovných dňoch na obecný úrad a mimo pracovnej doby po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónom čísle 0908 926 517.

Podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsok č. 1 v obci Trnavá Hora odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie, za ktorú bola starostom obce vymenovaná Ing. Mária Kollárová.

Oznámenie je potrebné doručiť najneskôr do 20.8.2017 do 24,00 hod. v pracovných dňoch na obecný úrad a mimo pracovnej doby po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónom čísle 0908 926 517.


 
 

Komunálne voľby 2017 – doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Komunálne voľby 2017 – doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraRozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 91/2017 zo dňa 21. apríla 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí bol určený deň konania volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a  volieb starostov (primátorov) obcí na sobotu 14. októbra 2017.


Počet volebných obvodov v obci Trnavá Hora : 1

Počet volebných okrskov v Obci Trnavá Hora: 1

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet obyvateľov Obce Trnavá Hora: 1 200.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa bude voliť: 1.


 
 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácieVytlačiť
 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácieObec Trnavá Hora, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Trnavá Hora (ďalej „Návrh“).

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Trnavá Hora na verejné nahliadnutie po dobu od 10.08.2017 do 11.09.2017.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.trnavahora.sk alebo www.erstar.sk.

Verejné prerokovanie Návrhu sa uskutoční dňa 21. augusta 2017 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Trnavá Hora, Okružná 229/1, 966 11 Trnavá Hora do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 11. septembra 2017.

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie Trnava_Hora_Uzemny_plan_2017.pdf Trnava_Hora_Uzemny_plan_2017.pdf (10.7 MB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 31.7.2017:


 
 

Oznam o prevádzke Materskej školy Trnavá Hora v letných mesiacochVytlačiť
 

Oznam o prevádzke Materskej školy Trnavá Hora v letných mesiacochOznamujeme rodičom škôlkarov, že prevádzka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora je v letných mesiacoch zabezpečená od 01.08. 2017 (utorok) do 25.08.2017 (piatok). 

Školský rok 2017/2018 sa začína dňa 04.09. 2017.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve Obce Trnavá Hora v k.ú. Kľačany, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1186 a to pozemku s parc. Č. C-KN 1248 – ostatné plochy o výmere 6 367 m2 v prospech nájomcu Vladimíra Mašlára, bytom Partizánska cesta 446/9, 966 11 Trnavá Hora s dobou nájmu: na neurčito a cenou prenájmu: 1,00 € ročne, ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve o nájme

Účelom prenájmu je využitie pozemku, ktorého podstatnú časť tvorí močiar výlučne za účelom jeho rekultivácie na rekreačnú a oddychovú zónu s možnosťou rybolovu pre obyvateľov a návštevníkov obce Trnavá Hora.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorého podstatnú časť tvorí močiar, je nevyužitý a obec nemá na jeho rekultiváciu, či zhodnotenie finančné prostriedky.


 
 

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára do Ambulancie všeobecného lekára. Predpokladaný nástup od 1. 3. 2013. Obec ponúka zrekonštruované priestory ambulancie, zvýhodnené nájomné a byt pre lekára. Možnosť vykonávania lekárskej praxe aj úväzkovo. Viac informácií na Obecnom úrade Trnavá Hora, telefón: 045/6775121 alebo mobil: 0918454941.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka