Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreVytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreZasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 14. decembra 2017, t.j. vo štvrtok o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora :

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov nových volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému poslancovi obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva.
 5. Schválenie programu
 6. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 7. Návrh na zaradenie novozvoleného poslanca OZ do komisie pri OZ
 8. Kontrola plnenia uznesení
 9. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 10. Informácia predsedov komisií o činnosti
 11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 12. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
 13. Návrh VZN obce Trnavá Hora o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
 14. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani za psa na kalendárny rok 2018
 15. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 385/11 a CKN č. 385/16.
 16. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 1134 a CKN č. 1135.
 17. Návrh na prenájom priestorov v kultúrnom dome Jalná pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
 18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 177/1.
 19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 25/5.
 20. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 178 a časť parcely CKN č. 176/1.                                              
 21. Voľby prísediacich súdu
 22. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
 23. Návrh 4. zmeny rozpočtu obce v roku 2017
 24. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
 25. Rôzne
  • plán zasadnutí OZ na rok 2018
  • vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
 26. Diskusia
 27. Správa mandátovej komisie
 28. Návrh na uznesenie
 29. Záver

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať.

Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

 


 
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 14.12.2017Vytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 14.12.2017:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá Hora číslo 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_2_Dan_nehnutelnosti_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_2_Dan_nehnutelnosti_rok_2018.pdf (148.9 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 3/2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_3_Dan_za_psa_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_3_Dan_za_psa_rok_2018.pdf (136.1 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá Hora číslo 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2018.pdf (199 kB)
Návrh 4. zmeny rozpočtu obce Trnavá Hora v roku 2017 Navrh_Zmena_rozpoctu_2017_Trnava_Hora_04.pdf Navrh_Zmena_rozpoctu_2017_Trnava_Hora_04.pdf (861.6 kB)
Návrh rozpočtu obce Trnavá Hora na roky 2018 - 2020 Navrh_Rozpocet_obce_Trnava_Hora_2018-2020.xlsx Navrh_Rozpocet_obce_Trnava_Hora_2018-2020.xlsx (56.7 kB)

 
 

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:  436
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 429
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja:   417

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Dušan Antal, Mgr.:  43
2. Dušan Bosák, Ing.:  20
3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr.:  32
4. Vladimír Flimer, MUDr.:  93
5. Daniel Gelien, Bc.:  60
6. Štefan Henžel, Ing.:  82
7. Anton Holka:  30
8. Vladimír Ihradský, Ing.:  26
9. Radovan Junas, MUDr.:  26
10. Božena Kováčová, Ing. Mgr.:  75
11. Juraj Krátky, Ing.:  19
12. Pavel Kravec, Mgr.:  341
13. Ladislav Kukolík, MUDr.:  112
14. Rastislav Kysel:  46
15. Anna Líšková, Mgr.:  30
16. Juraj Paulík, Ing.:  8
17. Ivan Petráš:  3
18. Dušan Rajčan:  24
19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr.:  57
20. Judita Tabernausová, Mgr.:  8
21. Pavol Veselý:  53
22. Marián Vojtko, DiS. art.:  22
23. Emil Vozár, Ing.:  34
24. Andrea Žiaková, Ing.:  39

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Viliam Baňák, Ing.:  0
2. Miroslav Gálik, PaedDr.:  3
3. Pavel Greksa, Ing.:  1
4. Martin Juhaniak, Mgr.:  41
5. Michal Kantor, Mgr.:  3
6. Igor Kašper, Ing.:  50
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA:  5
8. Vojtech Kökény, Mgr.:  1
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.:  119
10. Ján Lunter, Ing.:  184
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD.:  9
12. Zdenek Očovan, Ing.:  0
13. Alena Pivovarčiová, PhDr.:  1
14. Ivan Saktor, Mgr.:  0
15. Jozef Sásik, Ing.:  0
16. Jozef Šimko, JUDr.:  0
17. Milan Urbáni, MUDr.:  0

 

Oznam o konaní volieb

Voľby do VÚC sú v sobotu 4.11.2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Volebná miestnosť je umiestnená v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľby do prenosnej volebnej schránky a to buď telefonicky alebo osobne na OcÚ.

Informácie k voľbám

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Počet volebných okrskov v obci Trnavá Hora: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Trnavej Hore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zverejňuje zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho:

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf (209.8 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov, volebný obvod č. 13 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf (212.7 kB)

 
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraV doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom platných hlasov 62 (nezávislý kandidát).

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 99 (účasť: 10,17 %)

Počet odovzdaných obálok: 99

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 97

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 1

Za náhradníka bola zvolená Terézia Ivanová (Smer-sociálna demokracia) s počtom platných hlasov 35.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve Obce Trnavá Hora v k.ú. Kľačany, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1186 a to pozemku s parc. Č. C-KN 1248 – ostatné plochy o výmere 6 367 m2 v prospech nájomcu Vladimíra Mašlára, bytom Partizánska cesta 446/9, 966 11 Trnavá Hora s dobou nájmu: na neurčito a cenou prenájmu: 1,00 € ročne, ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve o nájme

Účelom prenájmu je využitie pozemku, ktorého podstatnú časť tvorí močiar výlučne za účelom jeho rekultivácie na rekreačnú a oddychovú zónu s možnosťou rybolovu pre obyvateľov a návštevníkov obce Trnavá Hora.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorého podstatnú časť tvorí močiar, je nevyužitý a obec nemá na jeho rekultiváciu, či zhodnotenie finančné prostriedky.


 
 

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára

Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného lekára do Ambulancie všeobecného lekára. Predpokladaný nástup od 1. 3. 2013. Obec ponúka zrekonštruované priestory ambulancie, zvýhodnené nájomné a byt pre lekára. Možnosť vykonávania lekárskej praxe aj úväzkovo. Viac informácií na Obecnom úrade Trnavá Hora, telefón: 045/6775121 alebo mobil: 0918454941.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka