Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže obceVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže obceObec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.1.2018 uznesenie č. 9/1/2018, č. 10/1/2018 a č. 11/1/2018 zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej  súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkov v k. ú. Trnavá Hora:

  1. parcela CKN č. 178/2 - trvalý trávnatý porast o výmere 660 m2 , ktorá vznikla odčlenením od parcely CKN č. 178 a parcela CKN č. 176/4 – zastavaná plocha o výmere 66 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely CKN č. 176/1,
  2. parcela CKN č. 177/3  – zastavaná plocha o výmere 239 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely CKN č. 177/1,
  3. parcela CKN č. 717/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2, parcela CKN č. 550/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, parcela EKN č. 282/2 - ostatné plochy o výmere 74 m2. Podmienkou odpredaja uvedených parciel je preukázanie výlučného vlastníctva súvisiacich pozemkov, ktoré sú v súčasnosti evidované ako parcela EKN č. 42 a to v tých častiach, ktoré zodpovedajú CKN stavu na parcele č. 717/2.

Minimálna cena, za ktorú Obec Trnavá Hora ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 15/4/2015 zo dňa 29.5.2015 a je závislá od skutočnej výmery pozemku, pri predaji pozemkov na stavebné účely je v sume  13,50 €/m2 a pri predaji pozemkov za účelom majetko - právneho vysporiadania sa počíta nasledovne:

a) pozemok o výmere od 0 do 30 m2: 2,50 €/ m2          

b) pozemok o výmere od 31 do 90 m2: 3,50 €/ m2          

c) pozemok o výmere od 91 do 150 m2: 4,50 €/ m2          

d) pozemok o výmere od 151 m2 a viac: 5,50 €/ m2.         

Minimálna cena nesmie byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom.

Špecifické požiadavky:

Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, s vypracovaním kúpnej zmluvy, s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Kúpna cena za nehnuteľnosť bude vyplatená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

  1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora  alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore  do 28.2.2018.
  2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Neotvárať!“
  3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu:

  • fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav.  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
  • právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b) označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c) výška cenovej ponuky,

d) akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e) ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi).

 

Obec Trnavá Hora si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, resp. obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia zložená z členov OZ. Pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu cenu.

Informácie o verejnej obchodnej súťaži budú zverejnené na internetovej stránke obce www.trnavahora.sk.  Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045/6775121 alebo osobne na Obecnom úrade v Trnavej Hore.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka