Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 9. 12. 2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 9. 12. 2018Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

sa uskutoční dňa 9. decembra 2018, t.j. v nedeľu o 13,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Dokumenty k pripomienkovaniu

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora v nedeľu 9.12.2018:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Program ustanovujúceho zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu obce.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie.
 9. Návrh na určenie zástupcu starostu obce.
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov.
 11. Návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 13. Návrh na určenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
 14. Určenie platu starostu obce.
 15. Návrh na delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri Základnej škole v Trnavej Hore.
 16. Návrh na delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri Materskej škole v Trnavej Hore.
 17. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
 18. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 19. Návrh 3. zmeny rozpočtu obce v roku 2018
 20. Návrh plánu rozpočtu obce na rok 2019
 21. Návrh na poskytnutie finančného daru pre n.o. Pierot na zaplatenie liečby pre 8-ročného zdravotne postihnutého chlapca Marka
 22. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s Urbárom Kľačany za účelom zriadenia prístupovej cesty k rodinným domom v Kľačianskej doline.
 23. Diskusia
 24. Správa mandátovej komisie a volebnej komisie
 25. Návrh na uznesenie
 26. Záver

 


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka