Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 5. 11. 2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 5. novembra 2018, t.j. v pondelok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
 9. Návrh VZN obce Trnavá Hora o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
 10. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani za psa na kalendárny rok 2019
 11. Návrh VZN obce Trnavá Hora o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora
 12. Návrh VZN obce Trnavá Hora o poplatkoch za poskytnuté služby
 13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 392/1, CKN č. 385/10 (=časť EKN č. 363 a EKN č. 364/1),  CKN č. 385/22 (=časť EKN č. 364/1)
 14. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Kľačany parcely CKN č. 220/3 a 523/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť Ing. Jána Turčana, bytom Pohronská ulica 75/9, Trnavá Hora-Jalná o poskytnutie finančného príspevku pre zdravotne postihnutého občana na kúpu stropného zdviháka
 17. Rôzne: informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
 18. Diskusia
 19. Správa mandátovej komisie
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

 


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka