Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Dňa 05.04.2018 podal Jozef Prvák a Marcela Prváková žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ na pozemku parc. č. CKN 565 v katastrálnom území Trnavá Hora.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Trnavá Hora oznamuje začatie územného konania spojeného so stavebným konaním a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V súlade so stavebnéhým zákonom môžu účastníci konania svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade s pôsobnosťou Stavebného úradu v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom (budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, VI. poschodie, č. dverí 90) v úradných hodinách – pondelok a streda v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od
ústneho pojednávania


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka