Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku Vytlačiť
 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku Obec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 21.6.2018 uznesenie č. 12/4/2018 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku -  pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 385/10 -  trvalé trávne porasty (=EKN č.364/1) a pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 392/1 -  záhrady, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok dlhodobo využívajú vlastníci susedných nehnuteľností, po odkúpení pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vlastníkov susedných nehnuteľností.

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora  alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore  do 10.8.2018.

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 385/10 a pozemku vedeného na LV č. 763 v k. ú. Kľačany a to časť parcely CKN č. 392/1

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku 2018_03_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf 2018_03_Trnava_Hora_Zamer_odpredaj.pdf (139.7 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka