Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec je opäť našim domovom! - Poslanci obce Trnavá Hora stopli zámer výstavby MVE JalnáVytlačiť
 

Obec je opäť našim domovom! - Poslanci obce Trnavá Hora stopli zámer výstavby MVE JalnáV piatok 24. augusta sa v sále Kultúrneho domu Jalná konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci po prieťahoch a súdnych konaniach konečne schválili Územný plán obce Trnavá Hora a VZN č.2/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Trnavá Hora bez rezervovania územia pre MVE Jalná, čím definitívne stopli zámer jej výstavby.

Pre obec, ale obzvlášť pre obyvateľov časti Jalná, ktorých by sa negatívne dopady MVE Jalná bezprostredne dotýkali, je to historická a významná chvíľa, ktorá odvracia všetky obavy z negatívnych dopadov fungovania elektrárne, tak ako ich poznajú obyvatelia iných obcí, kde už je MVE postavená, napr. v obci Šalková.

Po schválení Územného plánu obce Trnavá Hora už nik nemôže bez súhlasu obce (ergo obecného zastupiteľstva) získať od štátnych orgánov povolenie na výstavbu MVE Jalná.

Cesta k schváleniu územného plánu a VZN-ka so záväznými časťami trvala 10 rokov, bola zložitá, popretkávaná čudnými rozhodnutiami štátnych orgánov a následnými súdnymi spormi, ktorými sa občania prostredníctvom obce domáhali svojho práva rozhodovať o svojom živote a životnom prostredí svojprávne, zákonne a v súlade s demokratickými princípmi riadenia života obce samosprávnymi orgánmi obce.

Práce na tvorbe územného plánu začali v roku 2008 prieskumom a rozbormi architektov Englera a Ľudmily Priehodovej, ktoré neskôr prebral URBION, príspevková organizácia ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja určená pre pomoc obciam pri tvorbe územných plánov.

Celý proces skomplikovala v roku 2012 obec Pitelová, ktorá vydala rozhodnutie o umiestnení stavby MVE Jalná, od ktorého je už len krôčik k vydaniu stavebného povolenia.

Štátne orgány síce v súlade so zákonom, ale zároveň nepochopiteľne, určili v rozpore so zásadami samosprávnych princípov obce, ako stavebný úrad obec Pitelová, hoci na jej území malo stáť len cca 10% stavby MVE a ostatných 90% malo zaberať územie obce Trnavá Hora časť Jalná. Občania časti Jalná sa prostredníctvom súdneho konania, ktoré v ich mene podala obec Trnavá Hora, dožadovali nápravy a požadovali, aby súd zrušil Rozhodnutie o umiestení stavby v časti Jalná, ako aj rozhodnutie štátnych orgánov, aby príslušným stavebným úradom bola obec Pitelová. Prešli dlhé štyri roky súdnych konaní predlžovaných odvolávaním sa žalovaných strán, až kým sa celá vec nedostala na Najvyšší súd SR, ktorý v decembri 2016 potvrdil predošlé rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici a zrušil Rozhodnutie o umiestnení stavby MVE Jalná, čím vrátil vec na nové konanie.

Týmto boli odblokované práce na tvorbe územného plánu, ktorého sa ako obstarávateľ ujala odborne spôsobilá osoba, firma eRSTAR, pričom architektka Ľudmila Priehodová pokračovala v príprave nového územného plánu, ktorý predložila v júli 2018 na schválenie Okresnému úradu v BB, odboru výstavby a bytovej politiky, ktorý v tom istom mesiaci vydal súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ÚPN obce Trnavá Hora a súhlas s jeho postúpením na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Trnavá Hora s vyhlásením záväznej časti všeobecne záväzným nariadením obce bez MVE Jalná.

Je výynamné, že po masívnej medializácii celého sporu a rozsudku Najvyššieho súdu aj štátne orgány zrazu konali, tak ako mali konať už v roku 2012 a za stavebný úrad pre MVE určili obec Trnavá Hora.

Z časového hľadiska celému procesu tvorby územného plánu a zastaveniu nového územného konania vo veci umiestnenia stavby MVE Jalná, významne pomohol súčasný minister životného prostredia, ktorý v roku 2017 neudelil investorovi MVE výnimku, aby mohol stavbu postaviť v chránenej oblasti mokradí Jalná, za čo ho investor žaluje na súde.

Takéto víťazstvo obce a občanov neprichádza len tak z ničoho nič, ale stoja za ním ľudia, ktorým záleží na budúcnosti tejto časti obce a sú ochotní venovať hodiny a dni štúdiu podkladov, zákonov, nariadení, zúčastňovať sa na svoje náklady rôznych rokovaní a stretnutí, aby odborne , právne a občiansky argumentovali, prečo MVE nechcú.

Táto situácia je aj príležitosťou pre poďakovanie za ich snaženie.

V prvom rade patrí poďakovanie predsedovi Klubu dôchodcov a predsedovi Rady seniorov Jánovi Slašťanovi, ktorý povzbudil mladých ľudí, aby sa chopili problému a bojovali proti neprávosti, ktorá sa na občanoch robí.

Druhé poďakovanie patrí všetkým občanom starým aj mladým, ktorí podporovali lídra boja za spravodlivosť, dnešného poslanca OZ pána Jaroslava Gazdíka, ktorý sa s trpezlivosťou a precíznosťou jemu vlastnou, sa doslova ponoril do štúdia zákonov, nariadení, odporúčaní národných, ale aj európskych, ktoré sú veľmi zložité a pre ich výklad a porozumenie je potrebné nielen čítať, ale aj hľadať rôzne súvislosti a vysvetlenia. Jaroslav Gazdík je dnes po rokoch štúdia problematiky ekológie a environmentalistiky naozaj odborníkom na MVE, za čo mu chcem poďakovať nielen v mene obce a občanov, ale aj osobne, lebo bol mojou pravou rukou a „googlom“ pre túto problematiku.

Rovnaké poďakovanie vyjadrujem JUDr. Samuelovi Baránikovi za jeho precíznu právnu argumentáciu, lebo vďaka nemu obec dosiahla zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby bez čoho by sa nedalo pokračovať v príprave a schválení územného plánu obce bez MVE Jalná.

Nezastupiteľné miesto patrí aj ochranárskym organizáciám OZ Hron pre slobodné rieky, OZ Slatinka, VIA IURIS, OZ Rieka, ale aj Štátna ochrana prírody, ktoré počas celej doby poskytovali odbornú a morálnu podporu, bez ktorej by to nešlo.

Verím, že občania Jalnej, ale aj Podpitelovej získali znovu pokoj pre šťastný život v kruhu svojich rodín, čo im ako starosta obce zo srdca želám.

Pavel Kravec, starosta obce

V Trnavej Hore 31.8. 2018

 


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka