Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Prevádzka, organizácia a činnosť

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

tel.: 045/ 677 51 67
mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Prevádzka, organizácia a činnosť

Školský vzdelávací program Materskej školy v Trnavej Hore Sedmokráska

Materská škola v Trnavej Hore vykonáva svoju činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠVP) Sedmokráska, ktorý bol schválený v PgR (Pedagogickej rade) a RŠ (Rada školy) pri materskej škole Trnavá Hora. Rodičia boli oboznámení s programom na RZ (Rodičovské združenie) a je k nahliadnutiu v triede 4 - 6 ročných detí (plné znenie na stiahnutie).

Dokumenty na stiahnutie:

Forma a dĺžka výchovy a vzdelávania v MŠ Trnavá Hora:

 • materská škola zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v čase od 6:00 do 16:00,
 • materská škola umožňuje niekoľkoročné vzdelávanie a výchovu od 2,5 roku dieťaťa do 6 rokov dieťaťa (prípadne do 7 rokov - pri odklade školskej dochádzky).

Vyučovací jazyk: jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

Zápis:  Zápis v MŠ Trnavá Hora v školskom roku 2012/ 2013 sa koná od 18. 2. 2013 do 15. 3. 2013. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka, v prípade voľného miesta aj v priebehu, na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ. 

Základné poplatky:

 • mesačný poplatok na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je 8,5 € na každé dieťa, vyberá sa osobne u riaditeľky MŠ,
 • poplatok sa stravu činí 1 € na deň: zahrňuje desiatu, obed, olovrant, uhrádza sa u vedúcej jedálne vo vyhlásenom termíne.

Ostatné poplatky:

 • združenie rodičov školy: čiastku si odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi ZRŠ, sú použité na nákupy darčekov pre deti na Mikuláša a MDD, pohostenie a malý darček pri rozlúčke s predškolákmi, zakúpenie opekačiek,
 • záujmové krúžky. 

 

Organizačné usporiadanie dňa v MŠ Trnavá Hora

Od 6:00 hod

 • Otvorenie materskej školy, schádzanie detí
 • Hry a hrové činnosti – podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
   

Od 8:45 do 9:15 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,desiata, stolovanie)
 • Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity,aktivity realizované formou hry a zážitkového učenia
 • Pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia alebo činnosti na školskom dvore
   

Od 11:30 do 12:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, stolovanie)
 • Odpočinok
   

Od 14:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant, stolovanie)
 • Hry a hrové činnosti – hry podľa priania detí, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa
   

O 16:00 hod

 • Ukončenie prevádzky materskej školy 

 

Organizácia v Materskej školy v Trnavej Hore

V novom školskom roku 2013/2014 má Materská škola Trnavá Hora dve triedy rozdelené podľa veku.

Počet detí v školskom roku 2013 / 2014:

 • trieda A mladšie deti (vek detí 2,5 až 4): 20
 • trieda B staršie deti (vek detí 4 až 6): 24.

Spôsob a podmienky ukončenie výchovy a vzdelávania:

 1. Predprimárne vzdelanie môže dieťa ukončiť:
  • ak v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
  • pred dovŕšením šiesteho roku dieťaťa, ak podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodiča).
 2. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa:
  • ak dieťa absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Materskej škole Trnavá Hora, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...),
  • toto osvedčenie obdrží v posledný deň školského roka - 30. 6. príslušného školského roka.

Stupeň vzdelania absolventa predprimárneho vzdelania:

Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

Absolvent predprimárneho vzdelania v MŠ Trnavá Hora: 

 1. získa komplex poznatkov, schopností, zručností, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírovednej gramotnosti,
 2. je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti a na celoživotné vzdelávanie.

Personálne obsadenie MŠ Trnavá Hora:

 1. pedagogický zamestnanci: Výchovno – vzdelávaciu činnosť v Materskej škole Trnavá Hora zabezpečujú 4 učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú kvalifikačnú, pedagogickú a odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona č. 317/ 2009 § 13.
 2. nepedagogickí zamestnanci:
 • Školníčka a upratovačka zabezpečuje pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších a vnútorných priestorov prostriedkami neobsahujúcimi nebezpečné chemické látky. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických zásad pri údržbe predškolského zariadenia.
 • Riaditeľka ZŠS a kuchárka zabezpečujú prípravu stravy pre deti materskej školy a základnej školy, pre zamestnancov obce a starších občanov Trnavej Hory. Spĺňajú odbornú spôsobilosť. Zodpovedajú za kvalitu jedál a nápojov, dodržiavanie hygienických noriem pri príprave a výdaji jedál.
 • Manažment školy tvorí riaditeľka školy a riaditeľka ZŠS pod vedením štatutárneho zástupcu – starostu obce Trnavá Hora .

Materálno - technické a priestorové podmienky (Budova Materskej školy Trnavá Hora):

 1. Súčastný stav:  Budova je zateplená, vonkajšie steny upravené stierkami, bez maľovky. Okná sú pôvodné, nenamaľované, s vysokými únikmi tepla. Zastrešenie a zateplenie strechy je nové, realizované postupne - v časových etapách. Krytinu tvorí kanadský šindeľ. MŠ funguje ako dvojtriedna. Schodište do materskej školy je zastrešené a opravené.
 2. Zámer:  Postupne vymeniť staré okná za plastové, odstrániť úniky tepla. Vymaľovať exteriér materskej školy zelenou farbou – zabezpečiť začlenenie do prírodného prostredia. Rozširovať materiálne vybavenie. Zabezpečiť vybavenie triedy 2 – 4 ročných detí, hlavne novým certifikovaným nábytkom. Školský dvor doplniť o nové estetické prvky a doriešiť zastrešenie detského pieskoviska. Postupne vymeniť zastaralý nábytok v triedach a v spálni.

 

Profilácia Materskej školy Trnavá Hora

MŠ rodinného typu:

 • Motto: „Učiteľka tzv. - druhá mama.“
 • Cieľ: Vytvárať v MŠ priaznivú sociálnu klímu, aby boli deti šťastné, veselé a tvorivé, úzko spolupracovať s rodinou.

MŠ prezentujúca ľudové tradície:

 • Motto: „Ľudové umenie obsahuje najkrajšie ľudské vlastnosti a generáciami overenú múdrosť. Umožnime našim deťom, aby z neho čerpali poučenie, krásu a mravnú silu.“
 • Cieľ: Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah k rodine, rodnému kraju a regiónu.

MŠ prezentujúca enviromentálnu výchovu:

 • Motto: „ Deti sú živé kvety zeme“ (Maxim Gorkij )
 • Cieľ: Rozvíjať u detí eviromentálne poznatky a postoje využívajúc v zážitkovom učení podnetné prírodné prostredie, vštepovať deťom kladný postoj k zdravému životnému štýlu.

 

Ponuka doplnkových a nadštandartných činností

Anglický jazyk – hravou formou:

 • uskutočňuje sa jedenkrát týždenne, v stredu,
 • poplatok podľa zmluvy rodičia uhrádzajú priamo lektorke,
 • lektor zodpovedajúci za hodiny p. Galambošová.

Hipoterapia, animoterapia – vozenie na poníkoch v areáli materskej školy (Detská farma Gazdáčik z Banskej Belej):

 • uskutočňuje sa jedenkrát mesačne,
 • poplatok 1, 5 € za dve jazdy – platba v hotovosti po poskytnutí služby – po jazdení,
 • lektori pod vedením – Igora Palkoviča.

Hodiny s logopédom, logop. starostlivosť:

 • uskutočňuje sa depistáž na začiatku školského roka, logopedická individ. starostlivosť v Žiari nad Hronom, docvičovanie s deťmi vrámci voľnejších aktivít v materskej škole,
 • klinický logopéd – Mgr. Kopčová Monika.

 

Akcie usporiadane MŠ Trnavá Hora za učasti a pre rodičov

SEPTEMBER:   Michalský beh - beh zdravia organizovaný v spolupráci s obcou Trnavá Hora
OKTÓBER:   Trnavohorská tekvica - hľadanie krásy v prírodninách, prezentácia psychomotorických kompetenciií detí v kultúrnom dome na Jalnej,
zabezpečenie materiálu a zapojenie sa do príprav za pomoci rodičov
Čo je reciklácia? – zber papiera
Európsky deň rodičov a škôl – DOD
Naše menovky – fotenie v MŠ
NOVEMBER:   Posedenie pri čaji – zdravé popoludnie s ochutnávkou pomazánok a čaju
DECEMBER:   Mikulášska besiedka – stretnutie s Mikulášom,program pre rodičov
JANUÁR:   Snehuliacka rodina – rodinné stavanie snehuliakov
FEBRUÁR:   Fašiangy, Turíce – fašiangový karneval s programom pre rodičov
MAREC:   Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne pre rodičov
Prišla jar – prezentácia psychomotor. kompetencií detí v KD na Jalnej
APRÍL:   Liečivá sila prírody – vychádzka do prírody, zber liečivých rastlín
MÁJ:   Mami, mami, mamička – besiedka pre mamy a staré mamy
JÚN:   Výlet – podľa rozhodnutia a za účasti rodičov
Posedenie na obecnom úrade - program pre rodičov


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

dnes je: 1.9.2014

meniny má: Drahoslava

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.


Trnavohorská tekvica

Občianske združenie SPOON pozýva všetkých priaznivcov záhradkárenia na záhradkársku výstavu TRNAVOHORSKÁ TEKVICA spojenú so súťažou TRNAVOHORSKÁ ŠTRÚDĽA

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2256281

1.9.2014
Úvodná stránka