Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Prevádzka, organizácia a činnosť

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

tel.: 045/ 677 51 67
mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Prevádzka, organizácia a činnosť

Školský vzdelávací program Materskej školy v Trnavej Hore Sedmokráska

Materská škola v Trnavej Hore vykonáva svoju činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠVP) Sedmokráska, ktorý bol schválený v PgR (Pedagogickej rade) a RŠ (Rada školy) pri materskej škole Trnavá Hora. Rodičia boli oboznámení s programom na RZ (Rodičovské združenie) a je k nahliadnutiu v triede 4 - 6 ročných detí (plné znenie na stiahnutie).

Dokumenty na stiahnutie:

Forma a dĺžka výchovy a vzdelávania v MŠ Trnavá Hora:

 • materská škola zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v čase od 6:00 do 16:00,
 • materská škola umožňuje niekoľkoročné vzdelávanie a výchovu od 2,5 roku dieťaťa do 6 rokov dieťaťa (prípadne do 7 rokov - pri odklade školskej dochádzky).

Vyučovací jazyk: jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

Zápis:  Zápis v MŠ Trnavá Hora v školskom roku 2012/ 2013 sa koná od 18. 2. 2013 do 15. 3. 2013. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka, v prípade voľného miesta aj v priebehu, na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ. 

Základné poplatky:

 • mesačný poplatok na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je 8,5 € na každé dieťa, vyberá sa osobne u riaditeľky MŠ,
 • poplatok sa stravu činí 1 € na deň: zahrňuje desiatu, obed, olovrant, uhrádza sa u vedúcej jedálne vo vyhlásenom termíne.

Ostatné poplatky:

 • združenie rodičov školy: čiastku si odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi ZRŠ, sú použité na nákupy darčekov pre deti na Mikuláša a MDD, pohostenie a malý darček pri rozlúčke s predškolákmi, zakúpenie opekačiek,
 • záujmové krúžky. 

 

Organizačné usporiadanie dňa v MŠ Trnavá Hora

Od 6:00 hod

 • Otvorenie materskej školy, schádzanie detí
 • Hry a hrové činnosti – podľa priania a predstáv detí, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
   

Od 8:45 do 9:15 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,desiata, stolovanie)
 • Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity,aktivity realizované formou hry a zážitkového učenia
 • Pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia alebo činnosti na školskom dvore
   

Od 11:30 do 12:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, stolovanie)
 • Odpočinok
   

Od 14:00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant, stolovanie)
 • Hry a hrové činnosti – hry podľa priania detí, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa
   

O 16:00 hod

 • Ukončenie prevádzky materskej školy 

 

Organizácia v Materskej školy v Trnavej Hore

V novom školskom roku 2013/2014 má Materská škola Trnavá Hora dve triedy rozdelené podľa veku.

Počet detí v školskom roku 2013 / 2014:

 • trieda A mladšie deti (vek detí 2,5 až 4): 20
 • trieda B staršie deti (vek detí 4 až 6): 24.

Spôsob a podmienky ukončenie výchovy a vzdelávania:

 1. Predprimárne vzdelanie môže dieťa ukončiť:
  • ak v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
  • pred dovŕšením šiesteho roku dieťaťa, ak podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodiča).
 2. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa:
  • ak dieťa absolvuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Materskej škole Trnavá Hora, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...),
  • toto osvedčenie obdrží v posledný deň školského roka - 30. 6. príslušného školského roka.

Stupeň vzdelania absolventa predprimárneho vzdelania:

Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

Absolvent predprimárneho vzdelania v MŠ Trnavá Hora: 

 1. získa komplex poznatkov, schopností, zručností, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírovednej gramotnosti,
 2. je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti a na celoživotné vzdelávanie.

Personálne obsadenie MŠ Trnavá Hora:

 1. pedagogický zamestnanci: Výchovno – vzdelávaciu činnosť v Materskej škole Trnavá Hora zabezpečujú 4 učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú kvalifikačnú, pedagogickú a odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona č. 317/ 2009 § 13.
 2. nepedagogickí zamestnanci:
 • Školníčka a upratovačka zabezpečuje pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších a vnútorných priestorov prostriedkami neobsahujúcimi nebezpečné chemické látky. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických zásad pri údržbe predškolského zariadenia.
 • Riaditeľka ZŠS a kuchárka zabezpečujú prípravu stravy pre deti materskej školy a základnej školy, pre zamestnancov obce a starších občanov Trnavej Hory. Spĺňajú odbornú spôsobilosť. Zodpovedajú za kvalitu jedál a nápojov, dodržiavanie hygienických noriem pri príprave a výdaji jedál.
 • Manažment školy tvorí riaditeľka školy a riaditeľka ZŠS pod vedením štatutárneho zástupcu – starostu obce Trnavá Hora .

Materálno - technické a priestorové podmienky (Budova Materskej školy Trnavá Hora):

 1. Súčastný stav:  Budova je zateplená, vonkajšie steny upravené stierkami, bez maľovky. Okná sú pôvodné, nenamaľované, s vysokými únikmi tepla. Zastrešenie a zateplenie strechy je nové, realizované postupne - v časových etapách. Krytinu tvorí kanadský šindeľ. MŠ funguje ako dvojtriedna. Schodište do materskej školy je zastrešené a opravené.
 2. Zámer:  Postupne vymeniť staré okná za plastové, odstrániť úniky tepla. Vymaľovať exteriér materskej školy zelenou farbou – zabezpečiť začlenenie do prírodného prostredia. Rozširovať materiálne vybavenie. Zabezpečiť vybavenie triedy 2 – 4 ročných detí, hlavne novým certifikovaným nábytkom. Školský dvor doplniť o nové estetické prvky a doriešiť zastrešenie detského pieskoviska. Postupne vymeniť zastaralý nábytok v triedach a v spálni.

 

Profilácia Materskej školy Trnavá Hora

MŠ rodinného typu:

 • Motto: „Učiteľka tzv. - druhá mama.“
 • Cieľ: Vytvárať v MŠ priaznivú sociálnu klímu, aby boli deti šťastné, veselé a tvorivé, úzko spolupracovať s rodinou.

MŠ prezentujúca ľudové tradície:

 • Motto: „Ľudové umenie obsahuje najkrajšie ľudské vlastnosti a generáciami overenú múdrosť. Umožnime našim deťom, aby z neho čerpali poučenie, krásu a mravnú silu.“
 • Cieľ: Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah k rodine, rodnému kraju a regiónu.

MŠ prezentujúca enviromentálnu výchovu:

 • Motto: „ Deti sú živé kvety zeme“ (Maxim Gorkij )
 • Cieľ: Rozvíjať u detí eviromentálne poznatky a postoje využívajúc v zážitkovom učení podnetné prírodné prostredie, vštepovať deťom kladný postoj k zdravému životnému štýlu.

 

Ponuka doplnkových a nadštandartných činností

Anglický jazyk – hravou formou:

 • uskutočňuje sa jedenkrát týždenne, v stredu,
 • poplatok podľa zmluvy rodičia uhrádzajú priamo lektorke,
 • lektor zodpovedajúci za hodiny p. Galambošová.

Hipoterapia, animoterapia – vozenie na poníkoch v areáli materskej školy (Detská farma Gazdáčik z Banskej Belej):

 • uskutočňuje sa jedenkrát mesačne,
 • poplatok 1, 5 € za dve jazdy – platba v hotovosti po poskytnutí služby – po jazdení,
 • lektori pod vedením – Igora Palkoviča.

Hodiny s logopédom, logop. starostlivosť:

 • uskutočňuje sa depistáž na začiatku školského roka, logopedická individ. starostlivosť v Žiari nad Hronom, docvičovanie s deťmi vrámci voľnejších aktivít v materskej škole,
 • klinický logopéd – Mgr. Kopčová Monika.

 

Akcie usporiadane MŠ Trnavá Hora za učasti a pre rodičov

SEPTEMBER:   Michalský beh - beh zdravia organizovaný v spolupráci s obcou Trnavá Hora
OKTÓBER:   Trnavohorská tekvica - hľadanie krásy v prírodninách, prezentácia psychomotorických kompetenciií detí v kultúrnom dome na Jalnej,
zabezpečenie materiálu a zapojenie sa do príprav za pomoci rodičov
Čo je reciklácia? – zber papiera
Európsky deň rodičov a škôl – DOD
Naše menovky – fotenie v MŠ
NOVEMBER:   Posedenie pri čaji – zdravé popoludnie s ochutnávkou pomazánok a čaju
DECEMBER:   Mikulášska besiedka – stretnutie s Mikulášom,program pre rodičov
JANUÁR:   Snehuliacka rodina – rodinné stavanie snehuliakov
FEBRUÁR:   Fašiangy, Turíce – fašiangový karneval s programom pre rodičov
MAREC:   Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne pre rodičov
Prišla jar – prezentácia psychomotor. kompetencií detí v KD na Jalnej
APRÍL:   Liečivá sila prírody – vychádzka do prírody, zber liečivých rastlín
MÁJ:   Mami, mami, mamička – besiedka pre mamy a staré mamy
JÚN:   Výlet – podľa rozhodnutia a za účasti rodičov
Posedenie na obecnom úrade - program pre rodičov


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

dnes je: 30.7.2014

meniny má: Libuša

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.


Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

Občianske združenie Kľačianske dvory Vás pozýva na prezentáciu mlatby a starých remesiel na Kľačanoch

dňa 9. 8. 2014 (sobota) od 14:00 na rovinke priamo pod schodmi k Pamätníku SNP v Kľačanoch

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 8. 8. 2014

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 20. 8. 2014

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 27. 8. 2014

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2171302

30.7.2014
Úvodná stránka