Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Na Dlhej ulici v obci Trnavá Hora bolo osadené dopravné zrkadlo Vytlačiť
 

Na Dlhej ulici v obci Trnavá Hora bolo osadené dopravné zrkadlo Po dobrých skúsenostiach z používania dvoch dopravných zrkadiel, ktoré obec nainštalovala pre zlepšenie orientácie pri odbočovaní vozidiel v neprehľadných križovatkách, sme po súhlase Dopravného úradu v Žiari nad Hronom namontovali v obci Trnavá Hora ďalšie dopravné zrkadlo.

Tentokrát na Dlhej ulici. Zvýši sa tým bezpečnosti pri odbočovaní áut z Dubovej ulice na Dlhú ulicu, ktorá je frekventovaná hlavne v ranných hodinách, keď rodičia autami dovážajú deti do Základnej školy.

Pavel Kravec, starosta obce

K zvýšeniu bezpečnosti pri odbočovaní áut z Dubovej ulice na Dlhú ulicu prispeje osadené dopravné zrkadlo Na Dlhej ulici v obci Trnavá Hora


 
 

Dôležitý oznam SPP pre odberateľov zemného plynu!Vytlačiť
 

Dôležitý oznam SPP pre odberateľov zemného plynu!Slovenský plynárenský priemysel (SPP) požiadal mestá a obce o upozornenie občanov na nekalé praktiky niektorých súkromných spoločností obohacujúcich sa na úkor občanov, tvrdením, že ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny nariadilo vo Vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z.z., že je zákonnou povinnosťou občanov dať si každý rok skontrolovať svoje plynové kotly a šporáky. Pravdou je, že takúto kontrolu by si mali dať občania urobiť aspoň raz za tri roky. Viac je v liste SPP.

 

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Povinnosti majiteľov žúmp zabezpečovať zneškodňovanie odpadových vôdVytlačiť
 

Povinnosti majiteľov žúmp zabezpečovať zneškodňovanie odpadových vôdMáte doma žumpu, viete o novej povinnosti?

Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd zo žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

Priamo v zákone je daná povinnosť tomu (občan, organizácia), kto akumuluje odpadové vody v žumpe, aby zabezpečoval ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy tiež povinnosť predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Pre našu obec je s oprávnením na odvoz obsahu zo žúmp najdostupnejšia Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť v ZH na ulici SNP č. 587/125 tel. 048 432 79 00

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obec Trnavá Hora sa umiestnila v efektivite triedenia a recyklácie odpadov na 159 mieste z 1466 miest a obcíVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora sa umiestnila v efektivite triedenia a recyklácie odpadov na 159 mieste z 1466 miest a obcíFirma ENVIpack, ktorá obhospodaruje pri triedení a recyklácii odpadov viac ako 50% miest a obcí na Slovensku, vytvorila rebríček úspešnosti miest a obci v triedení a recyklácii odpadov v kategóriách do 5 tisíc a nad 5 tisíc obyvateľov.

Naša obec sa umiestnila na 159 mieste v kategórií do 5 tisíc obyvateľov. Podla ENVIpacku je to pomerne vysoká úspešnosť, pretože táto kategória má 1466 miest a obcí. Podrobnejšie výsledky nájdete v tabuľke.

Podľa metodiky vytvorenej ENVIpackom má obec Trnavá Hora efektivitu 42,55 gramov na liter vyzbieraných odpadov a vyťažiteľnosť 49,97 kg na obyvateľa. Priemerná vyťažiteľnosť odpadov v SR je cca 30 kg na obyvateľa ročne.

Výsledky efektivity triedenia a recyklácie odpadov miest a obcí

Pavel Kravec, starosta obce

Obec Trnavá Hora sa umiestnila v efektivite triedenia a recyklácie odpadov na 159 mieste z 1466 miest a obcí 2018_Trnava_Hora_Efektivita_triedenie_odpadu_rok_2017.xlsx 2018_Trnava_Hora_Efektivita_triedenie_odpadu_rok_2017.xlsx (141.4 kB)

 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2018Po dlhej a silnej zime sme sa konečne dočkali vytúženej jari, ktorá trvala len pár dní, lebo po daždivom počasí sme horúcimi dňami vhupli rovno do leta.

V apríli sa podarilo dokončiť detské ihrisko Trnka, zaslali sme upozornenie predsedovi VUC BB na havarijný stav niektorých častí komunikácií III. triedy prechádzajúcich obcou, resp. spájajúcich jednotlivé časti obce, včítane padajúcich skál z brala pri nadjazde pri Hronskej Dúbrave, zorganizovali sme tradičné jarné upratovanie obce, ktorého sa zúčastnilo približne 180 občanov. Stretnutia a rokovania starostu v polovici mesiaca ukončila neočakávaná zdravotná dovolenka. Ale aj o tomto je život a jeho peripetie, ako sa hovorí: „Človek mieni – Pán Boh mení“.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Triedenie odpadov je vec verejná - informačný leták ako triediť odpadVytlačiť
 

Informačný leták ako triediť odpadProces triedenia odpadu sa týka každého z nás a je to vec verejná. Ide o proces, ktorý má v rukách každý z nás, a od ktorého závisí aj budúcnosť životného prostredia na Zemi. Situácia v oblasti triedenia odpadov v obci Trnavá Hora sa výrazne zlepšila za posledné roky. Dnes jej miera triedenia odpadov v 5 základných zložkách približne 30%. Avšak táto miera je stále pomerne malá a je čo robiť, aby sa situácia triedenia odpadu zlepšila.

Pre lepšiu orientáciu ako postupovať pri triedení odpadu Obec Trnavá Hora zverejnila vo vývesných informačných tabuliach obce informačný leták firmy Envipak, ktorá zmluvne zabezpečuje recykláciu vyzbieraných odpadov v obci. Tento informačný leták je zverejnený aj na obecnej stránke v sekcii Ako nakladať s odpadom.

Triedenie odpadov je vec verejná - informačný leták ako triediť odpad

Pavel Kravec, starosta obce

Informačný leták ako triediť odpad 2018_Trnava_Hora_Triedme_odpad.pdf 2018_Trnava_Hora_Triedme_odpad.pdf (719.3 kB)

 
 

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dvereVytlačiť
 

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dverePo čiastočnej rekonštrukcii KD Jalná v roku 2015, obec začína s postupnou rekonštrukciou kultúrneho domu v hornej časti našej obce.

Vlani sme opravili priestory posilňovne, ktorej steny boli značne narušené hĺbkovými trhlinami s vypadanou omietkou. Trhliny boli vyplnené maltou so začistením povrchu, steny oškrabané od starých náterov s následným vymaľovaním. Taktiež boli opravené WC, umývadlo a ohrievač teplej vody.

V tomto roku sme vymenili staré rozpadnuté vchodové dvere s oknom za nové plastové. Zároveň sme podali žiadosť na ministerstvo financií o poskytnutie dotácie na výmenu zatekajúcej eternitovej strešnej krytiny.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulícVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulícZačiatkom marca 2018 si mnohí občania všimli, že z nároží ulíc zmizli označenia názvov ulíc. Ich dočasné sňatie bolo spojené s povinnosťou obce označiť názvy ulíc dôvetkom „ulica“ alebo označením iného druhu verejného priestranstva v zmysle Vyhlášky č. 141/2015 Z.z. MV SR z 23. júna 2015, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.

Na základe tejto vyhlášky obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.2/2015 o určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora, ktoré určilo, ku ktorým názvom ulíc sa pripája dôvetok: „ulica“ alebo „cesta“. Občania si nemusia ihneď meniť občiansky preukaz z dôvodu zmeny v názve ulice, ktorú majú uvedenú ako trvalé bydlisko, nový názov ulice im bude automaticky zapísaný pri najbližšej výmene občianskeho preukazu, ktorý si z času na čas vyžiada situácia.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018Marec bol v očakávaní príchodu jari, ktorá tento rok prichádza naozaj veľmi neskoro a v podstate jar ešte neprišla ani na konci marca, čo úplne zabrzdilo aj tradičné jarné upratovanie obce, ktorého sa zúčastňuje veľké množstvo občanov našej obce.

Stretnutia a rokovania boli zamerané na niektoré končiace zimné problémy: poškodenie ciest výtlkmi, či odvodnenie miestnej komunikácie v Kľačianskej doline. Riešili sme aj niektoré nedoriešené staré problémy napr. zmluvné prevádzkovanie vodovodu v časti Kľačany, zmena resp. doplnenie názvov ulíc na informačných tabulách, ktoré priniesla zmeny vyhlášky v roku 2015 a riešili sme aj finalizáciu územného plánu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličkyVytlačiť
 

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličkyNa žiadosť a pripomienky občanov, aby obec riešila „studené“ sedenie v Dome smútku, ktoré poskytovalo koženkové sedenie a ktoré neodstránilo ani molitanové podušky, boli koženkové lavice nahradené čiernymi „tapacírovanými“ stoličkami poskytujúcimi pocit tepla. Nové stoličky zväčšili kapacitu sedenia z 30 na 56 miest, čo iste uvítajú aj účastníci pohrebov.

Pôvodné koženkové sedenie z kovových profilov našlo svoje nové uplatnenie v bývalej židovskej synagóge mesta Spišské Podhradie.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľuVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľuKaždá vec raz doslúži a príde čas na jej výmenu. Takto je to aj s úradnou tabuľou obce Trnavá Hora a informačnou tabuľou na KD Jalná. Obe slúžili cca 20 rokov a svojím vzhľadom, ale aj obsluhou splnili svoj účel a preto boli vymenené za nové, esteticky aj konštrukčne vyhovujúce súčasným požiadavkám.

Staré tabule, či skôr skrinky boli z dreveného materiálu s ťažkým, dohora sa otvárajúcim predným sklom a polystyrénovým podkladom na ktorý sa špendlíkmi pripínali úradné dokumenty, oznamy a iné informácie. Nové skrinky sú uzamykateľné s bočným otváraním a magnetickým uchytením dokumentov.

Povinnosť obce mať voľne dostupnú úradnú tabuľu na ktorej sú zverejňované dokumenty a informácie dotýkajúce sa občanov predpokladá už Ústava SR a aj napriek modernej dobe, keď obce majú „úradnú tabuľu“ na svojich weboch, je úloha fyzickej úradnej tabule obce nachádzajúcej sa pri obecnom úrade nezastupiteľná.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017Vytlačiť
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017Likvidácia komunálneho odpadu patrí medzi základné úlohy obce a zároveň aj medzi najväčšie problémy obce. A nielen obce, ale celého ľudstva. V roku 2017 sme zaznamenali viaceré pozitívne výsledky v oblasti likvidácie odpadov, ktoré ako dúfame, budú trvalým trendom aj pre ďalšie roky.

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017  (celý článok s obrázkami a štatistikami)

Celkové množstvo odpadov v obci narástlo oproti roku 2016 o 2,3%, teda o 6,593 ton, čo je menej ako v predošlých rokoch.

Podobne je to aj v množstve zmesového odpadu - kuka nádoby, kde nárast objemu je len o 1%, teda o 1,66 tony, pri náraste počtu vysypaných kukanádob o 177 kusov, čo považujeme za dôsledok lepšej separácie odpadov.

Najväčší pokles bol zaznamenaný v počte odvezených veľkokapacitných kontajnerov (7 – 9 m3), ktorých sme v roku 2017 odviezli na skládku v Opatovciach o 20 kontajnerov menej ako v roku 2016, teda o 40,8% menej, čo v objeme odpadov znamená o 16,55 ton menej ako v roku 2016.

V 1 100 litrových kontajneroch bol pokles o 101 kusov, čo je menej o 45,5% oproti roku 2016.

Priaznivejšie je aj triedenie odpadov. Celkové triedenie odpadov z celkového množstva odpadov narástlo v roku 2017 o 6,6% a teda v roku 2017 bola miera vytriedenia všetkých odpadov 42,9 % čo je v prepočte na 1 obyvateľa obce 101,9 kg vytriedenia všetkých zložiek odpadov.

Triedenie plastov, papiera, skla, kovových obalov a tetrapakov v roku 2017 narástlo o 2,5 % oproti roku 2016 pri miere triedenia 30,1 %, čo je v prepočte na 1 obyvateľa obce 53,3 kg vytriedených základných zložiek separácie.

Po niekoľkých rokoch snaženia o zvýšenie miery separácie odpadov s priaznivým dopadom na zníženie finančných nákladov obce došlo k zníženiu celkovej sumy doplatku obce o 2423 € (-27,5%), čo je v prepočte na 1 obyvateľa pokles o 28% teda o 2,12 € menej na obyvateľa oproti roku 2016. Doplatok obce v roku 2017 klesol na úroveň roka 2015, keď obec doplatila na obyvateľa 5,25 €.

Pod dobré výsledky sa podpísalo otvorenie zberného miesta ZBERKO v roku 2015 a následné zbavenie sa dlhoročných odpadov skladovaných v domoch. Celkové množstvo odpadov ovplyvňuje aj tzv. dedičský odpad, ktorého sa zbavujú dediči po svojich rodičoch, ktorého sú nie raz plné veľkokapacitné kontajnery aj napriek tomu, že aktivačný zamestnanci tento odpad triedia na triedený odpad určený na zhodnotenie a objemný odpad určený pre uloženie na skládku odpadov.

Iným príspevkom k zlepšeniu situácie je postupné zvyšovanie ekologického vedomia občanov, že pre zachovanie života na Zemi musí urobiť každý občan už teraz a dnes len jedno – správať sa zodpovedne, odpad triediť a netvoriť čierne skládky za čo všetkým, ktorí to robia ďakujem!

Pavel Kravec, starosta obce

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017 - štatistiky Trnava_Hora_Odpadove_hospodarstvo_obce_rok_2017.pdf Trnava_Hora_Odpadove_hospodarstvo_obce_rok_2017.pdf (379.9 kB)

 
 

Otvorenie zberného miesta ZBERKA v obci Trnavá Hora v roku 2018Vytlačiť
 

Otvorenie zberného miesta ZBERKA v obci Trnavá Hora v roku 2018Obec Trnavá Hora znovu otvorila v sobotu 17.3.2018 zberné miesto objemných odpadov ZBERKO na Žiarskej ceste v dolnej časti obce Trnavá Hora. Toto zberné miesto bude odteraz otvorené každú sobotu od 13.00 hod do 15.00 hod a to až do 10. novembra 2018.

V ZBERKu môžete odovzdať objemný odpad a neseparovateľný odpad, nábytok, sedačky, koberce, podlahovú krytinu, drobný stavebný odpad, drevený odpad a železný šrot. Taktiež môžete v ZBERKu odovzdať potravinárske a motorové oleje, zvyšky farieb a iných tekutých chemických odpadov.

V zbernom mieste ZBERKO sa nebudú preberané odpady, ktoré sú predmetom pravidelnej separácie s odvozom spred domu, t.j. plasty, papier, kovové obaly, tetrapaky, sklo a šatstvo, na ktoré sú po obci rozmiestnené kontajnery.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Zimná údržba miestnych komunikácií obce Trnavá Hora v sezóne 2017/2018Vytlačiť
 

Zimná údržba miestnych komunikácií obce Trnavá Hora v sezóne 2017/2018Tohtoročná zima nás poriadne potrápila, nielen svojou dĺžkou, ale aj intenzitou, na akú nie sme už celkom zvyknutý. Veď, aby padal sneh ešte 1. marca to sa nestáva každý rok. Táto zima sa prejaví aj v obecnej a domácej ekonomike vyššími doplatkami za spotrebu energií.

Obec má celkom 14 km miestnych komunikácií na ktorých vykonáva údržbu nielen v lete, ale najmä v zime, keď je potrebné odhŕňať sneh. V končiacej sa zimnej sezóne sme obecným traktorom, vybaveným snežným pluhom a posypovým zariadením, zasahovali celkom 11 x v celkovej dĺžke 87 hodín. Celkové náklady na odhŕňanie a posyp povrchu komunikácii stálo obec približne 2000 €. Do týchto nákladov sa započítavajú náklady na posypový materiál, mzda vodičov traktora, nafta (cca 130 litrov), prevádzka traktora, materiál na údržbu a opravy pluhu a posypu.

Ak padá sneh v noci, sneh sa začína odhŕňať ráno o cca 4,30 hod v závislosti od situácie, pričom sa začína najstrmšou ulicou v obci Pod borovicou a pokračuje sa postupne po celej obci. Najskôr sa odhrnie jedna polovica cesty, potom druhá, vyčistia sa križovatky a nakoniec sa posýpa.

Údržba všetkých miestnych komunikácii v obci trvá približne 5 hodín.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Zber použitých potravinových a motorových olejovVytlačiť
 

Zber použitých potravinových a motorových olejovViete kde likvidovať použité potravinové a motorové oleje?

Ako sa hovorí: „kto maže, ten ide“. A platí to aj pre automobilový a potravinársky priemysel.

Bez používania motorového oleja autá nefungujú a bez potravinárskeho oleja sa nezaobíde žiadna domácnosť. Spotreba olejov sa každoročne zvyšuje a zvyšuje sa aj záťaž na životné prostredie z dôvodu ich neekologickej likvidácie. Motorové oleje sa zvyčajne menia v servisoch, kde tento problém odpadá, horšie je to však s likvidáciou olejov z traktorov a mechanizmov a podobné je to aj s potravinovými olejmi, ktoré sú častokrát vylievané do umývadiel a kompostov.

Kde teda môžete odovzdávať motorové a potravinárske oleje? Neuveríte? Benzínové pumpy Slovnaft odoberajú bezplatne použitý potravinársky olej, ale motorový nie!

Motorový olej môžete bezplatne odovzdať v obecnom zbernom mieste „ZBERKO“ alebo pri jeho výmene v autoservise. Potravinársky olej môžete tiež odovzdať v ZBERKu alebo bezplatne na niektorej benzínovej pumpe Slovnaft.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Zber starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírokVytlačiť
 

Viete kde sa môžete zbaviť starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírok?Viete kde sa môžete zbaviť starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírok?

Možno viete, možno nie, ale už po dva roky sú na odloženie starých tonerov a naplní do PC tlačiarní a kopírok umiestňované v predsiení COOP Jednoty v dolnej časti obce Trnavá Hora a vo vestibule KD Jalná pri dverách pobočky Slovenskej pošty, kartónové škatule firmy CART4future (http://www.cart4future.cz), do ktorých môžete odložiť prázdne náplne a tým šetriť naše životné prostredie.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Viete kde sa môžete zbaviť starých monočlánkov, batérií, autobatérií a akumulátorov?Vytlačiť
 

Viete kde sa môžete zbaviť starých monočlánkov, batérií, autobatérií a akumulátorov?Nepodceňujme a neničme životné prostredie vyhadzovaním starých monočlánkov a batérii do kuka nádob!

Spolu s autobatériami sú nebezpečným odpadom pre odovzdávanie ktorých máme vytvorené zberné miesta  v predajniach COOP Jednota na Jalnej, dolnej a hornej Trnavej Hore, ale môžete ich odovzdať aj zbernom mieste ZBERKO na Žiarskej ceste.

Stačí kedykoľvek zavolať starostovi obce na tel.: 0918 454 941 a ZBERKO vám  odovzdanie autobatérií kedykoľvek sprístupníme!

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2018Aj keď skončil február, tak zima, nie a nie odísť, dokonca jej intenzita sa končiacim mesiacom stupňuje, avšak ani to nemá vplyv na plynulý chod obce: cesty sú udržiavané pravidelne a starosta rieši problémy, tak ako zvyčajne. Raz upchaté WC v KD Jalná, potom nové stoličky pre zasadačku obecného úradu, či nové vizuály pre tabule názvov ulíc a najnovšie aj adopciu 3 túlavých psov, ktorým sa vďaka dobrým ľuďom pre dvoch podarilo nájsť nových majiteľov, aj keď ja by som ich radšej volal „priatelia psov.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2018

 Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2018Prvého januára sme začali nielen rok 2018, ale aj posledný rok tohto volebného obdobia a tak ako všetci aj starosta a poslanci majú svoje plány, ktoré ešte chcú zrealizovať: dokončiť detské ihrisko Trnka, inštalovať druhú spätnú klapku na Hrone, dokončiť nové doskočisko pre skok do diaľky v ZŠ a konečne schváliť územný plán obce, a samozrejme ešte mnoho iných vecí.

Zima je nestála, ako to už posledné desaťročia býva, ale s návalom snehu sme sa vysporiadali statočne za pomoci obecného traktora, ktorý bol vyzbrojeným pluhom a posypom. Aj keď zima je zima a mnohé práce takpovediac spia zimným spánkom, rokovania a stretnutia starostu prebiehajú neustále.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Záujem o odoberanie obecných informácii prostredníctvom obecného infokanála v obci Trnavá Hora rastieVytlačiť
 

Záujem o odoberanie obecných informácii prostredníctvom obecného infokanála v obci Trnavá Hora rastieObec Trnavá Hora od roku 2015 využíva pri komunikácii s občanmi sms a email infokanál prostredníctvom, ktorého sa zasielajú občanom rôzne dôležité informácie potrebné pre život v obci.

Po troch rokoch bolo potrebné aktualizovať adresár odberateľov tohto obecného infokanála. Počas aktualizácie boli doplnený do systému nový občania, alebo boli aktualizované údaje doterajších užívateľov tejto služby.

Po aktualizácii je k dispozícii 238 mobilných kontaktov a 179 emailových adries v tomto informačnom systéme. Rast záujemcov o zasielanie informácií prostredníctvom emailu potvrdzuje, že zasielanie informácií týmto spôsobom je vnímané pozitívne.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora v roku 2017 kleslaVytlačiť
 

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora v roku 2017 kleslaŽijeme ekonomicky najúspešnejšiu dobu od vzniku samostatnej SR v roku 1993. Pravda, platy mohli byť vyššie a ceny zase nižšie, čo je jedným z najrozhodujúcejších ukazovateľov životnej úrovne občanov. Hneď za nimi je ukazovateľ miery nezamestnanosti, ktorá je na rekordne nízkej úrovni. Pokiaľ bol celoštátny priemer nezamestnanosti na konci roka 2017 5,94% v našej obci bola na úrovni 6,58%, čo znamená pokles oproti decembru 2016 o 4,28 %.

Naša obec so 608 ekonomicky aktívnymi občanmi je v poradí 5 najväčšou obcou v žiarskom okrese (mimo miest). Úrad práce má v evidencii 40 občanov našej obce v kategórii „uchádzač o zamestnanie“, čím sa radíme na 4 miesto v poradí obcí z najväčším počtom evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Z evidovaných uchádzačov o zamestnanie je 10 občanov zapojených v aktivačných prácach dotovaných štátom. Aká je skutočná nezamestnanosť, skresľujú občania nezaevidovaný na úrade práce.

Prehľad nezamestnanosti za celý okres Žiar nad Hronom

Pavel Kravec, starosta obce

Prehľad nezamestnanosti za celý okres Žiar nad Hronom UPSVaR_TH_Nezamestnanost_rok_2017.pdf UPSVaR_TH_Nezamestnanost_rok_2017.pdf (163.5 kB)

 
 

V materskej škole v obci Trnavá Hora majú nové skrinky už aj „veľkáči“Vytlačiť
 

V materskej škole v obci Trnavá Hora majú nové skrinky už aj „veľkáči“Po vlaňajšej modernizácii šatní materskej škôlky malých detí tzv. „malkáčov“ obec vymenila staré opotrebované a esteticky zastaralé skrinky aj v šatni „veľkáčov“. Nové skrinky žiaria svetlými priateľskými farbami, ktoré vytvárajú deťom a ich rodičom hneď ráno, po vstupe do šatne dobrú náladu, ako to vidieť aj na priloženej fotografii.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2017Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2017Posledný mesiac v roku je poznamenaný v očakávaní príchodu zimy, snehu, ale aj vianočných a novoročných sviatkov na ktoré sa už všetci tešíme.

Koniec roka je spojený nielen s ukončením niektorých prác pre zmenu počasia, ale aj s prípravou na sviatky, či tradičné akcie. Obec v spolupráci s DHZ, TJ Sokol ako aj občianskymi aktivistami pripravila Mikulášsku akciu, vianočne vyzdobila priestory obce, Kultúrny dom Jalná, ale už sa borila aj s prvou snehovou nádielkou a problémami, ktoré sú s tým spojené. Viac sa o činnosti starostu dozviete v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2017

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná usporiadal tanečnú zábavu svätého FloriánaVytlačiť
 

Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná usporiadal tanečnú zábavu svätého FloriánaV sobotu 12.5.2018 zorganizovali členovia DHZO Trnavá Hora – Jalná tanečnú zábavu svätého Floriána.

V uplynulých rokoch členovia zboru organizovali v tomto období hasičský ples. Tohto roku sa rozhodli pre zmenu a usporiadali tanečnú zábavu kde do tanca hral DJ Ján Šouc. Pre všetkých zúčastnených bola prichystaná aj bohatá tombolu a samozrejme, že aj o občerstvenie bolo postarané, v šenku bolo čo zjesť aj čo vypiť. Dúfame, že všetkým, ktorí sa aspoň na chvíľu zastavili sa páčilo.


 
 

Viktória Hešková a Jakub Heško z Trnavej Hory získali zlato spolu s juniorský tímom TŠK StellaVytlačiť
 

Viktória Hešková a Jakub Heško z Trnavej Hory získali zlato spolu s juniorský tímom TŠK StellaMajstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance sa konali v Žiari nad Hronom 12.mája 2018 už po 21. krát.

V silnej konkurencii 6 súťažných tímov zvíťazili členovia Tanečno-športového klubu Stella s choreografiou Taká sa mi páči... Choreografkami a trénerkami je Stella Víťazková a Petra Víťazková. Vo víťaznom dvadsaťčlennom kolektíve tancovali aj Viktória Hešková a Jakub Heško z Trnavej Hory.


 
 

Trnavohorské svište na majstrovstvách SlovenskaVytlačiť
 

Trnavohorské svište na majstrovstvách SlovenskaChlapci a dievčatá z trnavohorského florbalového tímu nakukli v nedávnom období do najvyšších poschodí svojej vekovej kategórie na Slovensku.

Náš florbalový tím odohral uplynulú sezónu 2017/2018 v spolupráci s klubom 1. FBC Zvolen pod spoločným názvom TRNAVOHORSKÉ SVIŠTE FBC ZVOLEN. Pravdou však je, že zo Zvolena nás pravidelne dopĺňal len jeden hráč a tak prakticky celý tím tvorili desaťročné deti z našej obce. Odohrali sme kompletný ročník turnajov organizovaných SZFB v kategórii staršia prípravka zahŕňajúci konfrontáciu s klubmi dvoch krajov. A neobstáli sme vôbec zle. Z 19 zápasov sme 8 vyhrali, 1 remizovali a na našich súperov sme nestačili v 10 prípadoch. Dá sa povedať, že sme so cťou odohrali trochu horší stred tabuľky.

Solídny výsledok v stredoslovenskej súťaži nás kvalifikoval na vyvrcholenie florbalovej sezóny - na Turnaj o pohár prezidenta SZFB, čo sú akési neoficiálne majstrovstvá Slovenska. Odohral sa v dňoch 11. - 13. mája 2018 v novej športovej hale v Trenčíne. V často dych berúcej atmosfére sa ho zúčastnilo 24 družstiev z celého Slovenska, mohutne povzbudzovaných početnými fanklubmi rodičov a podporovateľov svojich klubov.

My ako nováčik sme sa prišli hlavne učiť a hľadať motiváciu pri sledovaní dlhodobo koncepčne pracujúcich tímov našich súperov. No i tak náš výsledok nebol najhorší. Konečné 17. miesto za 3 výhry a 4 prehry s vyrovnaným skóre 56:56, je pre nás v tejto konkurencii veľkým prísľubom do ďalšej práce. V prehratých súbojoch sme ani raz nezaostali o viac ako 4 góly a výsledkovo sme za sebou nechali aj tri bratislavské a jeden košický tím. Zvlášť okamihy po poslednom hvizde záverečného zápasu o umiestnenie proti súperom zo Sabinova, ktorý sme spoločným tímovým úsilím otočili zo stavu 1:5 na 6:5, sme si dokonale užili. Rozhodujúci gól strelil v predĺžení Timko Kravec. Naším najlepším strelcom a hlavným motivátorom bol kapitán Šimon Dobrovodský. Najužitočnejším hráčom pre tím zasa obranca Šimon Grassl.

Vedenie nášho florbalového tímu si vysoko cení názory, ktoré v Trenčíne zazneli na našu adresu. Veď v konkurencii družstiev z okresných a krajských miest sme vychádzali zo suverénne najmenšej hráčskej základne, prakticky len z detí našej obce. Pozornému oku florbalových odborníkov neunikla naša dlhodobá a trpezlivá práca s mladou generáciou, postrehnuteľná v rozvahe a prejavoch florbalového talentu v rozhodujúcich momentoch jednotlivých zápasov.

Uplynulé obdobie bolo pre florbal na Trnavej Hore veľkou školou skúseností a príležitosťou zmerať si sily s najlepšími. Dlhodobú podporu dostávame od obecnej samosprávy a vedenia Základnej školy v Trnavej Hore. Nemenej dôležitá je pre nás aj aktívna spolupráca s rodičmi vážiacimi si tréningovú pravidelnosť a systematickosť pohybového rozvoja svojich detí. Fakt, že v súčasnosti v tréningovom procese zameranom na základy florbalu pracujeme už aj s druhou, mladšou skupinou detí, dáva pozitívny signál do blízkej budúcnosti.

Tomáš Dobrovodský, vedúci družstva

 

http://sviste.prozone.sk

Foto a výsledky z Turnaja o Pohár prezidenta SZFB

Samostatný nájazd v atmosfére turnaja

Reportáž v Novinách TV JOJ so zábermi našich 13.5.2018 (reportáž začína v čase 31:50)


 
 

Stavanie Mája 2018 v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Stavanie Mája 2018 v obci Trnavá HoraV pondelok 30.4.2018 sa v obci Trnavá Hora konalo už tradičné stavanie Mája. Celú akciu mali v réžii členovia DHZ Trnavá Hora - Jalná.

Už v nedeľu boli zahájené prípravy, aby všetko prebehlo tak, ako bolo naplánované. V pondelok sa už v doobedňajších hodinách zišli niektorí členovia DHZ pri požiarnej zbrojnici, aby pomáhali pri varení guľášu „guľáš majstrom“ Vladkovi Abrahámovi, Števkovi Krajčovi a Milankovi Bartovi, st. Guľáš bol výborný, tak ako po minulé roky.

Poobede sa pripojili aj ostatní členovia k prípravám. Nachystali šenk a stanovištia jednotlivých disciplín pre deti, medzi ktoré patrili - spájanie a rozpájanie hadíc, striekanie z džberoviek na terč, dráha z pneumatík, hádzanie loptičiek do draka a slalomová dráha s podlezom. Na každom stanovišti boli určení členovia DHZ, ktorí sa venovali deťom pri plnení disciplín. Okrem „hasičských“ stanovíšť sa deti mohli povoziť na koníkoch, ktoré doviedol Miloš Žbirka spolu s Alessiom Di Carlom. Taktiež si mohli dať nakresliť nejaký pekný motív na tváričku našou Dominikou Neuschlovou. Samotnému postaveniu mája predchádzalo vystúpenie detí zo Základnej školy v Trnavej Hore pod vedením Dominiky Gazdíkovej. O hudbu a ozvučenie ako také sa postarali Jakub Kravec a Dominik Žiak. Sprievodné slovo počas celej akcie mala Lenka Ihradská, zástupkyňa starostu obce.

Po postavení mája sa deti mohli naplno venovať spomenutým disciplínam, jazde na koníkoch, maľovaniu na tvár a v neposlednom rade sa mohli previezť na hasičskej ávii počas okružných jázd po obci, ktoré zabezpečoval vodič - strojník, Miroslav Bernáth.

Dúfame, že sa všetkým na tohtoročnom stavaní mája páčilo a veríme, že na budúci rok opäť prídu medzi nás. Na záver by sme radi vyslovili veľké ĎAKUJEME Vladkovi Abrahámovi, Števkovi Krajčovi, Milankovi Bartovi st., Milošovi Žbirkovi, Alessiovi Di Carlovi, Dominike Gazdíkovej, Jakubovi Kravecovi, Dominikovi Žiakovi a Lenke Ihradskej, pretože aj oni majú veľkú zásluhu na úspešnosti tejto akcie! V neposlednom rade patrí veľká VĎAKA aj pánovi Poláčekovi, ktorý zabezpečil stromy na tohtoročné máje!

Fotogaléria - Stavanie Mája 2018 v obci Trnavá Hora

 


 
 

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej HoreVytlačiť
 

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej HoreNa Veľkonočný pondelok 2. apríla 2018 sa v obci Trnavá Hora udiala milá slávnosť. V priestoroch budovy farského úradu bola posvätená kaplnka Zmŕtvychvstania Pána.

Kaplnka vznikla prestavbou jednej z prízemných farských miestností v priebehu niekoľkých týždňov, prostredníctvom rúk ochotných dobrovoľníkov  a pod dohľadom Božej prozreteľnosti.

Už na prvý pohľad kaplnka zaujme svojím vzhľadom, výzdobou a zariadením interiéru, ktoré v sebe ukrývajú odkazy na mnohé symboly viery vytvárajúcimi v návštevníkovi kaplnky pocit meditatívneho pokoja.  Nechýbajú ani relikvie dvoch známych slovenských blahoslavených sestry Zdenky Schelingovej a Titusa Zemana.

Kaplnka bude slúžiť ako miesto stíšenia sa a hľadania pokoja v modlitbe pre kňazov, farníkov a príležitostných návštevníkov fary. S myšlienkou vytvorenia kaplnky prišiel správca farnosti Andrej Darmo.  Posvätil ju dekan Ján Flajžík zo Žiaru nad Hronom počas svätej omši za účasti všetkých, ktorí sa na vzniku kaplnky podieľali.


 
 

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - KľačanyVytlačiť
 

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - KľačanyV sobotu 24.3.2018 sa konal v poradí už druhý Literárny večer, ktorého cieľom je prinášať poslucháčom čítanie literatúry so zaujímavými témami, autormi a inými osobitosťami písaného slova.

Témou druhého literárneho večera  bola, nie tak dávna, havária atómového reaktora v Černobyle, ktorá je tragickou dejinnou udalosťou, poučením a výstrahou ľudstvu, že nie vždy dokáže to čo vytvorí vo svoj prospech ovláda tak, aby sa mu to nevymklo z rúk. Dvadsiatka hostí si vypočula pútavé rozprávanie Jána Tomčiaka, ktorý nedávno navštívil so skupinou Kľačancov Černobyľ.

Rozprávanie bolo úvodom k čítaniu z knihy Živá sila autora Sergeja Mirneho, ktorý v diele zhrnul autentické zážitky z vojenskej služby, v rámci ktorej bol nasadený ako jeden z tisícov sovietskych vojakov na likvidáciu následkov tejto ekologickej katastrofy. Úryvky boli čítané v ruskom i slovenskom jazyku. Korením večera bolo premietanie fotografií priamo z Černobyľskej oblasti a mŕtveho mesta Pripjať, ktoré boli zhotovené pri poznávacej výprave Kľačancov do tejto lokality na jeseň 2017.

spracoval Peter Fabok


 
 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - JalnáVytlačiť
 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - JalnáDňa 16.2.2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Na výročnej členskej schôdzi sa prerokovala správu o činnosti a správa o hospodárení DHZ za rok 2017. Ďalej sa na výročnej členskej schôdzi navrhlo a schválilo nové zloženie členov výboru DHZ, plán činnosti a plán úloh DHZ na rok 2018 a vykonalo sa povýšenie našich členov do vyšších hodností.

V diskusii starosta obce Pavol Kravec poďakoval členom DHZ za ich prácu, ktorú vykonávajú v obci, a takisto im bol odovzdaný Pamätný list z Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom pri príležitosti 95. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

Diskusia prebiehala do neskorých večerných hodín. Nakoniec sme sa v dobrej nálade rozišli a popriali si splnenie všetkých našich stanovených cieľov na rok 2018.

Fotogaléria - Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - Jalná


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka