Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreVytlačiť
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej školy v Trnavej HoreObec Trnavá Hora vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Trnavej Hore.

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 15. 9. 2019 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11  Trnavá Hora v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:

 • znalosť školskej legislatívy, všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom.

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, overený doklad o dosiahnutí I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (min.5 rokov pedagogickej činnosti),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 

Hromadná sťažnosť občanov obce Trnavá Hora na nedostatočné zásobovanie obce pitnou vodouVytlačiť
 

Hromadná sťažnosť občanov obce Trnavá Hora na nedostatočné zásobovanie obce pitnou vodouV súvislosti so sústavným prerušovaním zásobovania pitnou vodou podala naša obec za občanov hromadnú sťažnosť na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, ktorá bola zaslaná predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi.

O sťažnosti sme dali na vedomie aj dozornej rade Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

Hromadná sťažnosť občanov obce Trnavá Hora na nedostatočné zásobovanie obce pitnou vodou


 
 

Vyjadrenie ministerstva životného prostredia k pohybu medveďov v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Vyjadrenie ministerstva životného prostredia k pohybu medveďov v obci Trnavá HoraV súvislosti s opakujúcim sa výskytom medveďa hnedého v našej obci bol občanom Ing. Júliusom Grácom podaný podnet na Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré o zhodnotenie situácie požiadalo Štátnu ochranu prírody SR.

Stanovisko MŽP SR si môžete prečítať v sekcii Úradné oznamy a rozhodnutia Vyjadrenie ministerstva životného prostredia k pohybu medveďov v obci Trnavá Hora (zverejnené 1.7.2019).


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 6. 2019Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie Obce Trnavá Hora vo veci žiadosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia v katastrálnom území Trnavá HoraVytlačiť
 

Rozhodnutie Obce Trnavá Hora vo veci žiadosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia v katastrálnom území Trnavá HoraObec Trnavá Hora, ktorá je príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ na pozemku parc. č. CKN 565 v katastrálnom území Trnavá Hora podanú dňa 05.04.2019 stavebníkom Jozef Prvák a Marcela Prváková, obaja bytom Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa v územnom konaní spojenom so stavebným konaním a na základe výsledkov konania uskutočneného podľa § 37, § 58 a § 62 stavebného zákona rozhodla nasledovne: podľa § 39a, § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa stavebníkovi: Jozef Prvák, Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa Marcela Prváková, Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa p o v o ľ u j e stavba „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ – stavba súp. č. 379 na pozemku parc. č.: CKN 565, v katastrálnom území: Trnavá Hora.


 
 

Občianske združenie Kľačianske dvory pozýva na 8. ročník podujatia Starosvetská mlatba na KľačanochVytlačiť
 

Občianske združenie Kľačianske dvory pozýva na 8. ročník podujatia Starosvetská mlatba na KľačanochObčianske združenie Kľačianske dvory a Obecný úrad Trnavá Hora pozýva všetkých priaznivcov tradícii na

8. ročník podujatia Starosvetská mlatba na Kľačanoch

v sobotu 3. august 2019 so začiatkom o 14:00 priamo pod schodmi k Pamätníku SNP na Kľačanoch v obci Trnavá Hora.

Podujatie s heslom Starším pre spomienku a mladším pre poučenie je určená nielen mladým, ktorí sa dozvedia niečo nové zo života svojich predkov, ale aj starším, ktorí si zaspomínajú na zašlé časy.

Návštevníci budú mať príležitosť zoznámiť sa s tradičnými poľnohospodárskymi technológiami a remeslami našich predkov formou komentovaných ukážok s možnosťou všetko si prakticky vyskúšať. Podujatie je zážitkom pre celú rodinu.

Hladným a smädným ulahodia tradičné jedlá a chladené nápoje.

Viac informácii nájdete postupne aj na FB stránke: https://www.facebook.com/KlacianskeDvory/


 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019


 
 

Prerušenie prevádzky Materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Prerušenie prevádzky Materskej školy Trnavá HoraNa základe rozhodnutia štatutára obce Trnavá Hora a po konzultácii s riaditeľkou Materskej školy Trnavá Hora, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora Vám oznamujeme, že materská škola bude zatvorená od 1. júla do 4. augusta 2019 a od 29. augusta do 1. septembra 2019.

 


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka