Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017Vytlačiť
 


 
 

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:  436
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 429
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja:   417

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Dušan Antal, Mgr.:  43
2. Dušan Bosák, Ing.:  20
3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr.:  32
4. Vladimír Flimer, MUDr.:  93
5. Daniel Gelien, Bc.:  60
6. Štefan Henžel, Ing.:  82
7. Anton Holka:  30
8. Vladimír Ihradský, Ing.:  26
9. Radovan Junas, MUDr.:  26
10. Božena Kováčová, Ing. Mgr.:  75
11. Juraj Krátky, Ing.:  19
12. Pavel Kravec, Mgr.:  341
13. Ladislav Kukolík, MUDr.:  112
14. Rastislav Kysel:  46
15. Anna Líšková, Mgr.:  30
16. Juraj Paulík, Ing.:  8
17. Ivan Petráš:  3
18. Dušan Rajčan:  24
19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr.:  57
20. Judita Tabernausová, Mgr.:  8
21. Pavol Veselý:  53
22. Marián Vojtko, DiS. art.:  22
23. Emil Vozár, Ing.:  34
24. Andrea Žiaková, Ing.:  39

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Viliam Baňák, Ing.:  0
2. Miroslav Gálik, PaedDr.:  3
3. Pavel Greksa, Ing.:  1
4. Martin Juhaniak, Mgr.:  41
5. Michal Kantor, Mgr.:  3
6. Igor Kašper, Ing.:  50
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA:  5
8. Vojtech Kökény, Mgr.:  1
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.:  119
10. Ján Lunter, Ing.:  184
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD.:  9
12. Zdenek Očovan, Ing.:  0
13. Alena Pivovarčiová, PhDr.:  1
14. Ivan Saktor, Mgr.:  0
15. Jozef Sásik, Ing.:  0
16. Jozef Šimko, JUDr.:  0
17. Milan Urbáni, MUDr.:  0

 

Oznam o konaní volieb

Voľby do VÚC sú v sobotu 4.11.2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Volebná miestnosť je umiestnená v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľby do prenosnej volebnej schránky a to buď telefonicky alebo osobne na OcÚ.

Informácie k voľbám

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Počet volebných okrskov v obci Trnavá Hora: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Trnavej Hore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zverejňuje zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho:

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf (209.8 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov, volebný obvod č. 13 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf (212.7 kB)

 
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraV doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom platných hlasov 62 (nezávislý kandidát).

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 99 (účasť: 10,17 %)

Počet odovzdaných obálok: 99

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 97

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 1

Za náhradníka bola zvolená Terézia Ivanová (Smer-sociálna demokracia) s počtom platných hlasov 35.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve Obce Trnavá Hora v k.ú. Kľačany, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1186 a to pozemku s parc. Č. C-KN 1248 – ostatné plochy o výmere 6 367 m2 v prospech nájomcu Vladimíra Mašlára, bytom Partizánska cesta 446/9, 966 11 Trnavá Hora s dobou nájmu: na neurčito a cenou prenájmu: 1,00 € ročne, ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve o nájme

Účelom prenájmu je využitie pozemku, ktorého podstatnú časť tvorí močiar výlučne za účelom jeho rekultivácie na rekreačnú a oddychovú zónu s možnosťou rybolovu pre obyvateľov a návštevníkov obce Trnavá Hora.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorého podstatnú časť tvorí močiar, je nevyužitý a obec nemá na jeho rekultiváciu, či zhodnotenie finančné prostriedky.


 
 

Vianočný turnaj v stolnom futbale na PitelovejVytlačiť
 

Vianočný turnaj v stolnom futbale na PitelovejPozývame všetkých na tradičný Vianočný turnaj v stolnom futbale, ktorý sa uskutoční 26. 12. 2017 v kultúrnom dome na Pitelovej. Registrácia dvojíc začína od 16:00. Viac informácií na www.naturnaj.sk alebo na facebook stránke https://www.facebook.com/naturnaj.sk/ tešíme sa na vás.


 
 

Nový vlakový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko Vytlačiť
 

Nový vlakový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko Od nedele 10. decembra 2017 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Aktualizovaný cestovný poriadok vybraných tratí Železníc Slovenskej republiky platný od 10. decembra 2017 do 8. decembra 2018 ako aj odchody a príchody zo zastávok Trnavá Hora, Jalná, Žiar nad Hronom, Hronská Dúbrava a Zvolen nájdete na stránkach obce v sekcii Doprava – Vlakom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.12.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

21.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Štefanská veselica v Kultúrnom dome JalnáVytlačiť
 

Štefanská veselica v Kultúrnom dome JalnáSrdečne vás pozývame na Štefanskú veselicu v Kultúrnom dome Jalná dňa 25.12.2017 o 20:30 hod.

O občerstvenie, alko, nealko je postarané. Tombola. Hrá skupina ZH Band. Vstupné: 5,- Euro

Štefanská veselica v Kultúrnom dome Jalná


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka