Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 v obci Trnavá HoraPočet voličov zapísaných v zozname voličov: 980

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 488

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 488

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 485

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

 1. Béla Bugár, Ing.: 4
 2. Zuzana Čaputová, Mgr.: 162
 3. Martin Daňo: 7
 4. Štefan Harabin, JUDr.: 74
 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.: 14
 6. Marian Kotleba, Ing. Mgr.: 75
 7. Milan Krajniak, Bc.: 7
 8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.: 0
 9. František Mikloško, RNDr.: 31
 10. Róbert Mistrík, Dr. Ing.: 1
 11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.: 109
 12. Róbert Švec, Mgr.: 0
 13. Bohumila Tauchmannová, Ing.: 0
 14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.: 0
 15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.: 1

 
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieVytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora v piatok 29.3.2019:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh záverečného účtu obce Trnavá Hora za rok 2018 Navrh_Zaverecny_ucet_za_rok_2018_Trnava_Hora.pdf Navrh_Zaverecny_ucet_za_rok_2018_Trnava_Hora.pdf (1.4 MB)
Návrh 1. zmeny rozpočtu obce Trnavá Hora v roku 2019 Navrh_Zmena_rozpoctu_2019_Trnava_Hora_01_v2.pdf Navrh_Zmena_rozpoctu_2019_Trnava_Hora_01_v2.pdf (1.5 MB)

 
 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá HoraVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá HoraObec Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej  súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku v k. ú. Jalná parcela CKN č. 197/15 - trvalý trávny porast o výmere 25 m2 a parcela CKN č. 197/16 – trvalý trávny porast o výmere 25 m2.

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Obce Trnavá Hora


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019Vytlačiť
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
 • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zverejnenie emailových adries obce Trnavá Hora k voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019:

obec@trnavahora.sk

podatelna@trnavahora.sk

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v roku 2019:

obec@trnavahora.sk

podatelna@trnavahora.sk

 


 
 

Výzva na predkladanie návrhov a zmien k územnému plánu obce Trnavá HoraVytlačiť
 

Výzva na predkladanie návrhov a zmien k územnému plánu obce Trnavá HoraVážení občania,

v auguste 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo územný plán obce Trnavá Hora, ktorý v záväznej časti vymedzuje plochy určené pre rôzne účely spojené s fungovaním a rozvojom obce do budúcnosti.

Veľmi dôležitou časťou územného plánu pre rozvoj obce sú plochy, ktoré sú určené pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú je možné realizovať len na plochách, ktoré sú na to určené územným plánom obce bez ohľadu, či ide o pozemky vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve súkromných osôb.

Preto by všetci záujemcovia o bytovú výstavbu a vlastníci pozemkov mali vo vlastnom záujme preskúmať, či pozemky v ich vlastníctve zodpovedajú ich zámerom nakladania s pozemkami v budúcnosti.

Územný plán obce je prístupný na webovej stránke obce v sekcii Samospráva Trnavá Hora - Obecné dokumenty v časti Územný plán obce, alebo na požiadanie vám bude umožnené nahliadnúť do územného plánu na obecnom úrade počas pracovnej doby úradu.

Svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu obce Trnavá Hora môžete písomne zaslať do: 31. marca 2019 na adresu: Obecný úrad Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21,  966 11 Trnavá Hora.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 2. 2019Vytlačiť
 


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 8. 2. 2019Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 8. februára 2019 (v piatok) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 9. Koncepcia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora
 10. Program odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora na roky 2016 – 2020
 11. Program opráv a údržby majetku obce na roky 2019 -2022
 12. Aktualizácia UP obce
 13. Návrh na delegovanie poslanca OZ do Rady školy pri Základnej škole v Trnavej Hore.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 717/1, 550/2 a EKN č. 282/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Denný stacionár a opatrovateľská služba Margarétka, Bratská 9, 969 01Banská Štiavnica
 17. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
 18. Rôzne štatistické informácieza rok 2018 – demografia, odpady, energie, dotácie, dĺžnici, prehliadky a revízie, mimorozpočtové príjmy
 19. Diskusia
 20. Správa mandátovej komisie
 21. Návrh na uznesenie
 22. Záver

 
 

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá HoraVytlačiť
 

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá HoraSpracovatelia strategického dokumentu Strategických hlukových máp a Akčných plánov zverejnili výzvu na informovanie a detailný návrh akčného plánu pre obec Trnavá Hora v zmysle zákona  NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov k prípadnému pripomienkovaniu.

Akčný plán je zverejnený k verejnej diskusii do 45 dní. Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plány

Dokument Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá Hora

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá Hora 2019_Akcny_plan_Hluk_Trnava_Hora.pdf 2019_Akcny_plan_Hluk_Trnava_Hora.pdf (5.6 MB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 9. 12. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 9. 12. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 9. 12. 2018:


 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019 Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf (999.6 kB)

 
 

Zrušenie zberného miesta rozložiteľných odpadov vo Vrbine na JalnejVytlačiť
 

Zrušenie zberného miesta rozložiteľných odpadov vo Vrbine na JalnejObec Trnavá Hora ruší možnosť ukladania biologicky rozložiteľných odpadov (konárina, tráva, burina, drevené piliny a iný podobný rozložiteľný odpad) na Jalnej vo Vrbine.

Toto zberné miesto sa nazývalo kompostoviskom, aj keď v skutočnosti nespĺňalo parametre kompostoviska. Slúžilo k zhromažďovaniu konáriny a biologicky rozložiteľného odpadu, pričom konárina sa spaľovala a zelená hmota sa raz za 4 roky odvážala mimo obec na ďalšie zhodnotenie.

Niektorí občania boli pri zhromažďovaní tohto odpadu nedisciplinovaní a znehodnocovali ho biologicky nerozložiteľným odpadom ako plastom, plechom, gumenými hadicami a podobne.

Obec Trnavá Hora vám zaslala nové kalendáre vývozu odpadov z obce, ktorým sa zavádza od 8. apríla do 23. októbra (včítane) 2019 odvoz bioodpadu každé dva týždne spred domu.

Čo patrí do bioodpadu?

Tráva, kvety, lístie, zvyšky z ovocia a zeleniny, burina, hobliny a piliny, kávové a čajové zvyšky. Konárina skrátená na 1 meter a zviazaná do zväzkov.

Čo nepatrí do bioodpadu?

Zvyšky jedál, polievky a iné jedlá, mliečne a mäsové výrobky, pečivo, kuchynský olej, tuky, uhynuté zvieratá, zvieracie exkrementy, kosti, kamene a štrk a iný odpad ako sklo, papier, plasty, textil.

Znehodnotený bioodpad plastmi, papierom, sklom, kamenivom, potravinami, olejom alebo inými prímesami nebude Technickými službami preberaný.

Do čoho zbierať bioodpad?

Bioodpad môžete ukladať do plastových vriec alebo do plastovej kukanádoby, ktorú vám obec po zaplatení dovezie až domov. Prihlasovanie do piatku 29.3. 2019 prostredníctvom telefónu na 045 677 5121, alebo emailu obec@trnavahora.sk

Cena za 240 litrovú biokukanádobu je 35 Euro.


 
 

Zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora bude opäť otvorený aj v sobotu od 16. marcaVytlačiť
 

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019V roku 2019 bude zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora otvorený od 16. marca do 15. novembra 2019 aj kazdú sobotu v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.

V pracovných dňoch je zberný dvor otvorený denne od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Čo môžete doviezť do zberného dvora?

Drobný stavebný odpad za ktorý sa platí 0,03 € za kg, pričom váha sa určuje odhadom po dohode s preberajúcim zamestnancom obce

Objemný odpad, ktorý zberová služba neodváža v rámci triedeného a zmesového odpadu (kukanádoby). Nábytok, skrine, postele a iný drevený odpad bude preberaný len v rozobranom stave.

Staré farby, chemikálie, železný odpad, podlahové gumy, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, chladničky, práčky, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné), olej, obaly z farieb a neonové trubice

Čo je zakázané voziť do zberného dvora?

V zbernom dvore nebudú preberané veľké kartóny, noviny, knihy, časopisy, sklo, fľaše, demižóny, veľké plasty a drobné plasty, kovové obaly, tetrapaky,  zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť do kontajnerov určených VZN (napr. sklo).


 
 

Oznam o zmene termínov vývozu bioodpadovVytlačiť
 

Oznam o zmene termínov vývozu bioodpadovOznamujeme občanom obce Trnavá Hora, že kompostovisko na Jalnej je uzavreté.

Odvoz bioodpadov bude od apríla do konca októbra zabezpečený zberovou službou a to každý druhý týždeň spred domov vo vreciach alebo v biokukanádobách, ktoré si budete môcť zakúpiť na obecnom úrade.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019

Informácie o pravidlách a spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci Trnavá Hora


 
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora

Riaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom, obcou Trnavá Hora, oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019 -2020.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 1.4.2019 do 5.4.2019 v budove Materskej školy Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods.3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa/.

Podmienky zápisu detí:

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy,
  • deti s odloženou dochádzkou a
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti, ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní,
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú a
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov a to v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: od 1.4.2019 do 5.4.2019 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí: do 30.4.2019.

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf (152.6 kB)

 
 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryVytlačiť
 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryObčianskeho združenie Kľačianske dvory združenie sa v súlade so zákonom opäť zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní za rok 2018.

Etablovali sme sa ako stabilná súčasť spoločenského života v Trnavej Hore. Úzko spolupracujeme s obecným úradom i ďalšími organizáciami v obci. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2019, pokračujeme v našich overených aktivitách a každý rok pribudne aj niečo nové.

Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľačian a oživujeme tradície a dobré zvyky našich predkov. Podstatné je, samozrejme, predovšetkým želanie a vôľa niečo urobiť, ale určitým podmieňujúcim faktorom sú aj finančné prostriedky. Jednou z možností, ako získať financie, je poukázanie podielu zo zaplatených daní.

Údaje pre poskytnutie sú nasledovné: Občianske združenie Kľačianske dvory, IČO 42305004, Kľačany 446, 966 11 Trnavá Hora

Na stiahnutie: Tlačivá a Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

V prípade SZČO a PO je vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Vyplnené tlačivo je možné odovzdať buď na príslušnom daňovom úrade alebo ho doručte na našu adresu a my zabezpečíme všetko potrebné.

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory 2019_OZ_Klacianske_dvory_2%Dan_2018.pdf 2019_OZ_Klacianske_dvory_2%Dan_2018.pdf (696.2 kB)

 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 18. 3. 2019 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

18.3.2019
8.4.2019
24.4.2019
13.5.2019
29.5.2019
12.6.2019
24.6.2019
10.7.2019
23.7.2019
13.8.2019
27.8.2019
9.9.2019
25.9.2019
9.10.2019
23.10.2019
18.11.2019
18.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1. 4. 2019 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

1.4.2019
2.5.2019
4.6.2019
3.7.2019
7.8.2019
2.9.2019
2.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 11.4.2019 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

11.4.2019
9.5.2019
11.6.2019
11.7.2019
8.8.2019
12.9.2019
11.10.2019
11.11.2019
11.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 8. 3. 2019 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

8.3.2019
8.4.2019
6.5.2019
10.6.2019
15.7.2019
14.8.2019
16.9.2019
7.10.2019
7.11.2019
9.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 13.3.2019 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:
13.3.2019
15.4.2019
14.5.2019
13.6.2019
12.7.2019
12.8.2019
11.9.2019
14.10.2019
14.11.2019
12.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019Vytlačiť
 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa občianske združenie pravidelne podieľa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských aktivít v Kľačanoch. Niektoré podujatia sa už stali tradíciou a našli si svojich stálych návštevníkov.

Občianske združenie Kľačianske dvory aj v tomto roku pripravuje niekoľko zaujímavých podujatí. Opäť nebude chýbať program k Medzinárodnému dňu detí, a taktiež v širšom okolí obľúbená Mlatba a staré remeslá, čí starosvetské nakladanie kapusty. Koncom roka sa môžu fanúšikovia klubu tešiť na decembrovú zabíjačku, mikulášske podujatie pre deti, zdobenie vianočného stromčeka a silvestrovskú veselicu.

Prinášame vám ich prehľad podľa jednotlivých mesiacov, ktoré nájdete v sekcii Občianskeho združenie Kľačianske dvory: Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019.


 
 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2019Vytlačiť
 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2019Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok.

Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči z DHZO Trnavá Hora - Jalná, TJ Sokol Trnavá Hora, Kľačiansky klub, OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.

Vedenie obce spoločne s organizáciami, ktoré na území Trnavej Hory pôsobia, pripravili Plán podujatí na rok 2019. Opäť nebude chýbať Stavanie Mája, podujatie pri príležitosti Dňa detí, ale ani Vatra na Deň víťazstva, či Mikulášske podujatie pre deti. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa občania budú môcť zapojiť do jarného upratovania obce.

Organizátori pripravili tohto roku aj niekoľko športových podujatí, napr. Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora a Pohárovú súťaž O pohár starostu obce Trnavá Hora.

V auguste sa uskutoční ďalší ročník Mlatby a starých remesiel a bude sa klásť veniec k výročiu SNP. V septembri Klub dôchodcov pripravuje zájazd do Slovenského Grobu a prehliadku Malokarpatského múzea. V novembri Občianske združenie Kľačianske dvory pripravuje opäť Starosvetské nakladanie kapusty.

Program a plán podujatí organizácií je naozaj široký a pestrý. Stačí si už len vybrať.

Obec Trnavá Hora prosí všetkých organizátorov spoločenských, kultúrnych a športových akcií, aby kontaktovali vedenie obce prostredníctvom mailu obec@trnavahora.sk (alebo administrátora stránky webmaster@trnavahora.sk) a informovali tak o svojich pripravovaných aktivitách a prípadných zmenách v Prehľade pripravovaných podujatí na rok 2019.

Prehľad pripravovaných podujatí 2019


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka