Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá HoraVytlačiť
 

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá HoraSpracovatelia strategického dokumentu Strategických hlukových máp a Akčných plánov zverejnili výzvu na informovanie a detailný návrh akčného plánu pre obec Trnavá Hora v zmysle zákona  NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov k prípadnému pripomienkovaniu.

Akčný plán je zverejnený k verejnej diskusii do 45 dní. Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plány

Dokument Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá Hora

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá Hora 2019_Akcny_plan_Hluk_Trnava_Hora.pdf 2019_Akcny_plan_Hluk_Trnava_Hora.pdf (5.6 MB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 9. 12. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 9. 12. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 9. 12. 2018:


 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019 Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf Kalendar_odvozu_odpadu_Trnava_Hora_2019.pdf (999.6 kB)

 
 

Obec Trnavá Hora zavádza množstvový systém úhrady nákladov za odvoz zmesového odpaduVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora zavádza množstvový systém úhrady nákladov za odvoz zmesového odpaduSchválením VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 a VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora, dochádza k zmene platenia za odvoz zmesového odpadu z kuka nádob, z paušálneho systému na množstvový. To znamená, že platby nebudú za počet členov v domácnosti, ale za množstvo odvezeného zmesového odpadu.

Teda, čím viac budeme triediť odpad, ktorého odvoz občania neplatia, tým budeme mať menej zmesového odpadu a budeme menej platiť za jeho odvoz. 

Zároveň sa zavádza kontrola platenia za odvoz zmesového odpadu prostredníctvom zatváracích farebných žetónov, na ktorých je názov obce a originálne poradové číslo žetónu. Kuka nádoby (alebo vrecia určené na odvoz) musia byť označené žetónom, inak nebudú odvezené zberovou službou. Žetón musí byť na kuka nádobe (alebo vreci) preukázateľne uzamknutý. Jeho sňatie vykonáva zberová služba TS ZH odlomením uzamknutia, čím bude žetón znehodnotený. Zberová služba bude vyzbierané žetóny odovzdávať na obecnom úrade.

Žetóny sa budú predávať na Obecnom úrade Trnavá Hora od 1. 12. 2018. V decembri 2018 si občania musia povinne zakúpiť na každý dom 12 žetónov. Cena za 1 žetón je určená podľa objemu kuka nádoby:

 • Objem nádoby 110 l plechová, suma za žetón 1,76 €, povinné množstvo na rok 12 ks = 21,12 €
 • Objem nádoby 120 l plastová, suma za žetón 1,92 €,  povinné množstvo na rok 12 ks = 23,04 €
 • Objem nádoby 240 l plastová, suma za žetón  3,84 €,  povinné množstvo na rok 12 ks = 46,08 €

V prípade, že občan má väčšie množstvo odpadu, ktoré mu nevojde do kuka nádoby a použije na odvoz plastové vrece alebo tašku, musí byť každý kus označený zatváracím žetónom.

Množstvový systém úhrady nákladov za odvoz zmesového odpadu znižuje výrazne náklady každej domácnosti, ale len za podmienky dôsledného triedenia odpadu.

Viac informácií - Obec Trnavá Hora zavádza množstvový systém úhrady nákladov za odvoz zmesového odpadu

Viac informácií - Obec Trnavá Hora zavádza množstvový systém úhrady nákladov za odvoz zmesového odpadu 2018_Trnava_Hora_Oznam_platenie_odpadu_za_rok_2019.pdf 2018_Trnava_Hora_Oznam_platenie_odpadu_za_rok_2019.pdf (248.3 kB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 5. 11. 2018Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky v obci Trnavá Hora

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1000

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 594, t.j.  59,4 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 594

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do OZ: 580

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu: 590 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

 • Lenka Ihradská, SNS, počet platných hlasov: 345
 • Pavol Ivan, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 338
 • Jaroslav Gazdík, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 330
 • Zuzana Ivanová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 328
 • Peter Švihorík, KDH, počet platných hlasov: 317
 • Erika Ivanová, Mgr., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 270
 • Karol Mužík, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, počet platných hlasov: 263
 • Roman Ivan, Strana zelených, počet platných hlasov: 255
 • Vladimír Mašlár, Mgr., KDH, počet platných hlasov: 212

 

Náhradník: Terézia Ivanová, Ing., SMER-sociálna demokracia, počet platných hlasov: 196

Za starostu obce bol zvolený: Pavel Kravec, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 370

Druhý kandidát na starostu obce Ján Harman, Ing., nezávislý kandidát, získal 220 počet platných hlasov.


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 5. 11. 2018Vytlačiť
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 20.9.2018Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 5. novembra 2018, t.j. v pondelok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚa starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
 9. Návrh VZN obce Trnavá Hora o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
 10. Návrh VZN obce Trnavá Hora o dani za psa na kalendárny rok 2019
 11. Návrh VZN obce Trnavá Hora o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora
 12. Návrh VZN obce Trnavá Hora o poplatkoch za poskytnuté služby
 13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 392/1, CKN č. 385/10 (=časť EKN č. 363 a EKN č. 364/1),  CKN č. 385/22 (=časť EKN č. 364/1)
 14. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Kľačany parcely CKN č. 220/3 a 523/2
 15. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 16. Žiadosť Ing. Jána Turčana, bytom Pohronská ulica 75/9, Trnavá Hora-Jalná o poskytnutie finančného príspevku pre zdravotne postihnutého občana na kúpu stropného zdviháka
 17. Rôzne: informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
 18. Diskusia
 19. Správa mandátovej komisie
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obceVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obceObec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, pozemku vedeného na LV č. 763  v k. ú. Kľačany a to parcela CKN č.392/1 záhrady a pozemku vedeného na LV č. 928 a to parcela CKN č.385/10 trvalé trávne porasty (časť parcely EKN č.364/1 a parcela EKN č. 363).

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Trnavá Hora  alebo poštou na adresu Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11Trnavá Hora, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Trnavej Hore  do 15.10.2018.

Viac informácií - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 9. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28. 8. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 20. 9. 2018:

 


 
 

Prvý Literárny večer v Kultúrnom dome Kľačany v roku 2019Vytlačiť
 

Prvý Literárny večer v Kultúrnom dome Kľačany v roku 2019Kľačiansky klub Vás pozýva na prvý

Literárny večer v roku 2019 v Kultúrnom dome Kľačany

v sobotu 26.1.2019 o 18:30 hod.

Tentokrát pôjde o knihu Transylvánsky úsvit v ktorej je opísaný najväčší objav všetkých čias.

Srdečne vítaní sú všetci priaznivci literatúry a diskusie o nej. Záujemcov o literárny večer odvezie Jozef Gero o 18:00 hod. zo zástavky od Obecného úradu v Trnavej Hore a priebežne bude priberať  pasažierov na ďalších zastávkach MHD až na Kľačany ku Kultúrnemu domu. Odvoz taktiež zabezpečený.


 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 24. 1. 2019 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

24.1.2019
27.2.2019
18.3.2019
18.4.2019
16.5.2019
24.6.2019
25.7.2019
23.8.2019
19.9.2019
18.10.2019
18.11.2019
18.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 5. 2. 2019 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

5.2.2019
5.3.2019
1.4.2019
2.5.2019
4.6.2019
3.7.2019
7.8.2019
2.9.2019
2.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 8.2.2019 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

8.2.2019
11.3.2019
11.4.2019
9.5.2019
11.6.2019
11.7.2019
8.8.2019
12.9.2019
11.10.2019
11.11.2019
11.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 11. 2. 2019 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

11.2.2019
8.3.2019
8.4.2019
6.5.2019
10.6.2019
15.7.2019
14.8.2019
16.9.2019
7.10.2019
7.11.2019
9.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 13.2.2019 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:
13.2.2019
13.3.2019
15.4.2019
14.5.2019
13.6.2019
12.7.2019
12.8.2019
11.9.2019
14.10.2019
14.11.2019
12.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka