Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Dane, správne poplatky a poplatky za služby

Dane a poplatky

Dane na rok 2018
Poplatky za odpad na rok 2018
Matričné poplatky
Správne poplatky
Služby a prenájom

Prehľadný Cenník služieb poskytované obcou Trnavá Hora občanom obce v pdf formáte.

Dane na rok 2018

Daň zo stavieb na rok 2018:

 • 0,100 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • 0,100 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 0,350 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • 0,100 € za samostatne stojace garáže,
 • 0,100 € za stavby hromadných garáží,
 • 0,100 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
 • 1,190 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 1,190 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň zo stavieb upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2017 zo 14. decembra 2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (s účinnosťou od 1. januára 2018).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z bytov na rok 2018:

 • 0,100 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z bytov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2017 zo 14. decembra 2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (s účinnosťou od 1. januára 2018).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z pozemkov na rok 2018:

 • záhrady: 1,85€ x plocha x 0,8 %,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,85€ x plocha x 0,8 %,
 • stavebné pozemky: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 1,85 € x plocha x 1,25%

Daň z pozemkov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2017 zo 14. decembra 2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (s účinnosťou od 1. januára 2018).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za psa na rok 2018:

 • pre fyzickú osobu: 7€
 • pre právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa a pes je využívaný na
  podnikateľské účely alebo je pes umiestnený v podnikateľskom objekte: 14€.

Daň za psa upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 4/2017 zo 14. decembra 2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018 (s účinnosťou od 1. januára 2018).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za ubytovanie na rok 2018:

 • na osobu a prenocovanie: 0,200 €.

Daň za ubytovanie upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora č. 4/2009 z 28. novembra 2008 o dani za ubytovanie.

Poplatky za odpad na rok 2018

Komunálny odpad na rok 2018:

 • pre fyzické osoby:
  • 0,050€ za osobu a kalendárny deň, t.j. 18,25 € osoba/rok
  • 9,13 € občan nad 80 rokov za rok (50% zľava)
  • preukázateľne 90 a viac dní mimo obce zľava 50%
  • preukázateľne 300 a viac dní mimo obce zľava 100%
  • nepreukázateľné objektívne príčiny, ktoré posúdi komisia obce zľava 50 %
 • pre právnické osoby, podnikateľov:
  • základná škola: 18,25 x (počet žiakov + počet zamestnancov) x 0,1 €
  • pohostinstvá: 18,25 x (počet miest v pohostinstve + počet zamestnancov ) x 0,2 €
  • predajne: 18,25 x počet zamestnancov x 1€
  • TWS PLUS, s.r.o.: 18,25 x počet zamestnancov x 0,5 €
  • Rekreačné zariadenie Tralaland: 18,25 x (priemerný počet ubytovaných osôb + počet zamestnancov) x 0,5 €
  • ostatní podnikatelia: 18,25 x počet zamestnancov x 1 €

Drobný stavebný odpad na rok 2018:

 • 0,030 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín

Zapožičanie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov (objemný a stavebný odpad)

 • zapožičanie kontajnera 0,00 €
 • odvoz na skládku hradí občan v závislosti od váhy odpadu a dopravnej vzdialenosti

Poplatky za odpad upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2017 zo 14. decembra 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 (s účinnosťou od 1. januára 2018).

Matričné Poplatky

Uzavretie manželstva:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 € ,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 € ,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 35 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy: 5 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí: 5 €.

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 2 €.

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10 €.

Správne poplatky

Evidencia obyvateľov:

 • vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 € (viď položka 8 zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu   v slovenskom jazyku:   2 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu:  2 €

Vydanie rybárskeho lístka:

 • týždenný: 1,50 €,
 • mesačný: 3 €,
 • ročný: 7 €,
 • trojročný: 17 €.

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác:

 • fyzická osoba: 10 €,
 • právnická osoba: 30 €.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov:

 • fyzická osoba: 10 €,
 • právnická osoba: 100 €.

Poplatky samostatne hospodáriaceho roľníka:

 • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 €,

 • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 €.

Služby a prenájom

Prenájom

Prenájom zasadačky obecného úradu:

 • občan obce Trnavá Hora pe účely usporiadania karu: 0,- €
 • za každú aj začatú hodinu (do 4 hod): 2,- €
 • na 1 deň (nad 4 hod): 10,- €.

Prenájom kultúrneho domu v časti obce Jalná

 • na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu:
  • v letnom období: 7,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 15,- €
 • na kultúrne a spoločenské podujatia za jednu akciu:
  • v letnom období: 50,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 70,- €

Poznámka:Právnické osoby podľa čl. 1 ods. 6 písm. c) tohto VZN uhrádzajú v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.

 • na rodinnú oslavu, svadbu za jednu takúto akciu:
  • v letnom období: 20,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 40,- €
 • pre účely usporiadania karu:
  • po zomrelom občanovi obce Trnavá Hora 0,- €
  • v letnom období: 10,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 15,- €

Prenájom kultúrneho domu v hornej časti obce Trnavá Hora

 • na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu:
  • v letnom období: 5,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 10,- €
 • na kultúrne a spoločenské podujatia za jednu akciu:
  • v letnom období: 30,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 50,- €

Poznámka:Právnické osoby podľa čl. 1 ods. 6 písm. c) tohto VZN uhrádzajú v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.

 • na rodinnú oslavu, svadbu za jednu takúto akciu:
  • v letnom období: 10,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 20,- €
 • pre účely usporiadania karu:
  • po zomrelom občanovi obce Trnavá Hora 0,- €
  • v letnom období: 10,- €
  • v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 15,- €

Prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici na Jalnej :

 • v letnom období za každú aj začatú hodinu (do 4 hod): 1,- €
 • v zimnom období za každú aj začatú hodinu (do 4 hod): 2,- €
 • v letnom období na 1 deň (nad 4 hod.): 10,- €
 • v zimnom období na 1 deň (nad 4 hod.): 20,- €

Hrobové miesto (prenájom na 10 rokov):

 • 30,00 € za dvojhrob na 10 rokov
 • 20,00 € za jednohrob na 10 rokov

Vstup na viacúčelové ihrisko

 • bezplatný pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora
 • pre záujemcov z iných obcí a miest je spoplatnené nasledovne:
  • tenis a nohejbal: 5,00 € / 1 hod,
  • kolektívne športy: 8,00 € / 1 hod.

Zapožičanie štiepkovača:

 • za každú aj začatú štvrťhodinku použitia: 0,50 € (Poznámka: Zapožičanie je možné len pre občanov obce a podnikateľské subjekty so sídlom v obci, a len na území obce Trnavá Hora.)

Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom výšku nájmu určí starosta obce primerane hodnote zapožičanej veci a dobe zapožičania.

 • kotol s parákom, obrusy, kuchynský riad (taniere, príbory, poháre, iné), stoly, , stoličky, záhradný nábytok (lavica, stôl).

Zapožičanie kovového trojdielneho rebríka sa spoplatňuje:

 • 2€ do 6 hodín,
 • 5€ na celý deň
 • a 1€ za každý ďalší začatý deň.

Zapožičanie nákladného prívesu za osobné auto do celkovej hmotnosti 540 kg sa spoplatňuje:

 • 5€ do 6 hodín,
 • 10€ nad 6 hodín počas jedného dňa.

Poplatky za prenájom upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 8/2009 z 24. apríla 2009 o poplatkoch za poskytnuté služby a dopĺňa Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Trnavá Hora č. 8/2009 o poplatkoch za poskytnuté služby.

Služby

Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:

 • občan obce v priebehu pracovnej doby bez komerčného učelu: 0,- €
 • v priebehu pracovnej doby obecného úradu: 1,50 €
 • v pracovný deň po skončení pracovnej doby obecného úradu: 3,- €
 • v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni pracovného pokoja: 5,- €

Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji (čiernobiele kópie):

 • formát A4 – jednostranne / obojstranne: 0,10 € / 0,15 €
 • formát A3 – jednostranne / obojstranne: 0,20 € / 0,30 €

Prepravná služba obce Trnavá Hora - Sociálny taxík

 • 2,50 € jedným smerom

Poplatky za služby upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 8/2009 z 24. apríla 2009 o poplatkoch za poskytnuté služby.

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka