Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Voľba poslanca obce Trnavá Hora - Vyhlásenie kandidatúry pre nové voľby poslancov

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Vyhlásenie kandidatúry pre nové voľby poslancov Miestna volebná komisia v Trnavej Hore podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlas ...viac...

Zverejnené 25.4.2016


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 6. októbra 2016, t.j. vo štvrtok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.
Obec Trnavá Hora zverejňuje na pripom ...viac...

Zverejnené 23.9.2016


 

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce Trnavá Hora - pozemku vedeného na LV č. 748

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce Trnavá Hora - pozemku vedeného na LV č. 748

Obec  Trnavá Hora  v v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 15.7.2016 uznesenie č. 10/4/2016 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku -  pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ...viac...

Zverejnené 9.9.2016


 

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore a Podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore a Podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie


Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore Kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie ...viac...

Zverejnené 9.9.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 15.7.2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. informuje svojich zákazníkov o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „preto ...viac...

Zverejnené 11.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Oznam o začatí stavených prác SSE – Distribúcia, a.s. na stavbe Trnavá Hora – Kľačany – Hrabíky – zahustenie TS (8265)

Oznam o začatí stavených prác SSE – Distribúcia, a.s. na stavbe Trnavá Hora – Kľačany – Hrabíky – zahustenie TS (8265)

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že na stavbe Trnavá Hora – Kľačany – Hrabíky – zahustenie TS (8265), na ktorú bolo vydané stavené povolenie číslo 743/2015 (dňa 11. 1. 2015) bu ...viac...

Zverejnené 13.9.2016


 

Informácia pre rodičov a adaptačný proces v Materskej škole Trnavá Hora

Informácia pre rodičov a adaptačný proces v Materskej škole Trnavá Hora

Informácia pre rodičov Vedenie Materskej školy Trnavá Hora informuje rodičov škôlkarov:
Žiadame rodičov žiakov materskej školy, aby doniesli menom označené veci: vešiak do skrinky, papuče ...viac...

Zverejnené 25.8.2016


 

Zber tetrapakov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 20.9.2016 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber bio separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.9.2016 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na v ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber papierového separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 17.10.2016 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treb ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 19.10.2016 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber plastov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.10.2016 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

 

Starosta informuje 2016

Viete ako a kde máte správne likvidovať staré pneumatiky?

Viete ako a kde máte správne likvidovať staré pneumatiky?

Už od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa ktorého odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu, obce ich nemôžu odoberať na zberných dvoroch, pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne odpady, povi ...viac...

Zverejnené 1.9.2016


 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac august 2016

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac august 2016

August je tradičný dovolenkový mesiac a do odchodu starostu na dovolenku, či skôr liečebný pobyt, bol venovaný organizovaniu dokončenia opravy a zateplenia strechy obecného úradu, začatiu prác na kolumbáriu, organizovaniu kosenia trávy, ktorá je po v ...viac...

Zverejnené 1.9.2016


 

Nový školský rok 2016/2017 s novým riaditeľom ZŠ Trnavá Hora

2016_Trnava_Hora_ZS_skolsky_rok_2016_2017.jpg

Prázdniny končia a už o pár dní nastúpia žiaci do nového školského roku 2016/2017, aby za 188 vyučovacích dní nadobudli nové vedomosti potrebné pre svoj život a prípravu na povolanie. Ako to už býva s novým školským rokom prichádzajú aj personálne zm ...viac...

Zverejnené 28.8.2016


 

Prekládka vody v cintoríne

Voda v cintoríne

Niekedy aj drobné zlepšenie uľahčí život. Takýmto drobným zlepšením je aj prekládka vody z priestoru pod Domom smútku ku chodníku vedúcom ku kostolu.
Pre tento účel veľmi dobre poslúžila šachta, ktorou sa odvádzala povrchová voda z tejto časti ...viac...

Zverejnené 15.8.2016


 

Obecný úrad má konečne opravenú strechu

Obecný úrad má konečne opravenú strechu

Konečne, lebo po rokoch zatekania a následného látania lepenkového krytia plochej strechy na ktorej je len ťažko odhadnuteľné miesto cez ktoré zateká, bol stav tak havarijný, že poslanci súhlasili s uvoľnením financií na opravu z rezervného fondu obc ...viac...

Zverejnené 5.8.2016


 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016

Hoci sú prázdniny a leto je horúce ako sa patrí, práce v obci bežia aj keď ich výkon je namáhavý a zložitý, lebo 10 zamestnancov projektu „verejné“ práce ukončilo pracovný pomer a tak na práce zostáva len niekoľko dlhodobo evidovaných uchádzačov o za ...viac...

Zverejnené 4.8.2016


 

Odchyt túlavého psa je drahý špás

Odchyt túlavého psa je drahý špás

Vo štvrtok 21.7. 2016 viacero občanov telefonicky upozornilo, že v časti Jalná sa voľne pohybuje pes, ktorý údajne došiel so skupinou detí od Močiara.
Vzhľadom k tomu, že občania vyjadrovali v telefonátoch obavu o svoju osobnú bezpečnosť bol p ...viac...

Zverejnené 26.7.2016


 

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach

Každá domácnosť vyprodukuje každý deň množstvo odpadu. Stále platí a bude platiť, že viac triedenia znamená menej zmesového odpadu a teda aj menej nákladov, ktoré obec vynakladá na jeho odvoz. Obec dopláca ročne za odvoz zmesového odpadu cca 9 000,00 ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

V posledných týždňoch sa stal voľný pohyb psov po dedine problémom číslo jeden. Niet takmer dňa, aby sa niekto nesťažoval, že po obci voľne pobehuje pes, ktorý nie raz aj ohrozuje chodcov. Ten istý pes pobehuje po obci bezprízorne aj niekoľko dní. Ma ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Obecné udalosti 2016

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

V pondelok 29. augusta sa pri príležitosti 72. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania uskutočnilo stretnutie na Pamätníku Petra Kubíka v Kľačanoch.
Na úvod slávnosti odznela hymna Slovenskej Republiky. Súčasťou spomienkového po ...viac...

Zverejnené 5.9.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

Členova DHZ Trnavá Hora – Jalná dosahujú ďalšie úspechy na letných súťažiach v roku 2016.
V sobotu 16. júla 2016 sa členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná zúčastnili pohárovej súťaže v Bartošovej Lehôtke. Súťaž bola dobre pripravená (dobrá trať, skv ...viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

V sobotu 13. augusta 2016 sa priaznivci hasičského športu stretli na ihrisku Hrable už po deviaty raz, aby zabojovali o pohár starostu obce Trnavá Hora. Počasie podujatiu prialo, nálada bola výborná a k skvelej atmosfére na ihrisku nepochybne prispel ...viac...

Zverejnené 19.8.2016


 

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

V sobotu 23.7.2016 sa 49 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora vybralo na autobusový poznávací zájazd  na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia.
Po krátkej plavbe loďou po Oravskej priehrade, počas ktorej dôchodcov ...viac...

Zverejnené 18.8.2016


 

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

V sobotu 13.augusta 2016 boli Kľačany zasa plné návštevníkov zblízka i zďaleka. I nezainteresovaný pozorovateľ by bol hneď uhádol, že sa tam deje niečo mimoriadne. Konal sa ďalší ročník starosvetskej mlatby a starých remesiel.
Keď sme v roku 2 ...viac...

Zverejnené 16.8.2016


 

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

MŠ rodinného typu
Náladu piesní a zvuk nástrojov spoznávali škôlkari prostredníctvom hudobnej rozprávky. Hlavnou témou tohtoročného Týždňa radosti k MDD boli námorníci a hľadanie pirátskeho pokladu na Jalnej. Deti kreslili tajomný ostrov s pr ...viac...

Zverejnené 8.8.2016


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

V sobotu 9. júla sa na Ihrisku Hrable v Trnavej Hore uskutočnil ďalší ročník obľúbeného futbalového podujatia O pohár starostu obce. V tomto roku TJ Sokol Trnavá Hora oslavuje 50. výročie od svojho vzniku, súčasťou podujatia tak bolo aj oceňovanie sú ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

V sobotu 25. júna sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnil 10. ročníka súťaže O pohár starostu obce Budča. Vďaka skvelým časom v útoku priniesli domov hasičky strieborný pohár. O týždeň neskôr sa družstvo žien aj mužov zúčastnil ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Fotogaléria - Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Ani tento rok nechýbala na Kľačanoch poriadna vatra na sviatok Jána, ktorá bola zapálena v sobotu 25. 6. 2016. Samotné zapálenie vatry nasledovalo po posilnení všetkých zúčastnených fajnovým guľášom a inými dobrotami a po zotmení ju bolo vidieť doďal ...viac...

Zverejnené 6.7.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka