Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zámer prenájmu majetku pozemku vedeného na LV č. 928

Obec  Trnavá Hora  zverejňuje zámer prenájmu svojho majetku a to pozemku vedeného na LV č. 928 v k. ú. Kľačany a to časť parcely EKN č. 523/2 (=CKN č. 220/1) ostatné  plochy o výmere 15 m2 formou priameho prenájmu

Obec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 9   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 16.12.2016 uznesenie č ...viac...

Zverejnené 21.12.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 16. 12. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 16. 12. 2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Voľba poslanca obce Trnavá Hora - Výsledky komunálnych volieb

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Výsledky komunálnych volieb konaných v obci Trnavá Hora
V doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 5. novembra, bol zvolený nový poslanec O ...viac...

Zverejnené 7.11.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 7.10.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.1.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko

Nový vlakový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko


Od nedele 11. decembra 2016 vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko.
Aktualizovaný cestovný poriadok vybraných tratí Železníc Slovenskej rep ...viac...

Zverejnené 22.12.2016


 

Obec v médiách s rozhodnutím senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Jalná

Obec v médiách s rozhodnutím senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Jalná

V súvislosti s rozhodnutím senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Jalná sa táto téma objavuje vo viacerých médiách. Prinášame vám prehľad týchto ...viac...

Zverejnené 21.12.2016


 

Rímsko-katolícka farnosť Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na IX. Farský ples

9. farský ples farnosti Trnavá Hora 2017


Rímsko-katolícka farnosť Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na IX. Farský ples dňa 18. februára (sobota) 2017 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu Trnavá Hora - Jalná.

Hrá skupina ATOM ...viac...

Zverejnené 27.11.2016


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1.2.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 19.1.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 26.1.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.2.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

 

Starosta informuje 2017

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Vlani sme sa zapojili do bezplatnej akcie zberu prázdnych kaziet od použitých tonerov z tlačiarní, kopírok a zriadili sme dve zberné miesta: v predsieni predajne JEDNOTA COOP v dolnej časti obce a vo vestibule KD Jalná pri vchodových dverách na pošt ...viac...

Zverejnené 14.1.2017


 

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Vývoz každý druhý týždeň
Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2017 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné mi ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

December bol v znamení končiaceho sa roka 2016, čiže aj čas koncoročných naháňačiek, čo ešte treba stihnúť, či skôr, čo sa ešte dá stihnúť.
Privítali sme 17 nových malých občanov Trnavej Hory, zablahoželali sme dvom osemdesiatnikom, zviditeľni ...viac...

Zverejnené 2.1.2017


 

Obecné udalosti 2016

Koncoročné stretnutie členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora

Koncoročné stretnutie členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora

Dňa 29.12.2016 sa uskutočnilo koncoročné stretnutie dôchodcov v Kultúrnom dome v Jalnej. Prítomných privítal predseda Klubu dôchodcov Trnavá Hora Ján Slašťan a zhodnotil celoročnú aktivitu klubu dôchodcov.
Taktiež prezradil plán činností na bu ...viac...

Zverejnené 3.1.2017


 

Vianoce na Fare Trnavá Hora

Vianoce na Fare Trnavá Hora

Staršia generácia si môže pamätáť, že v advente sa pred svitaním slúžili rorátne sv. omše len za svitu svetla sviečok, ako príprava na narodenie Pána. Andrej Darmo, nový správca farnosti Trnavá Hora, obnovil slúženie týchto omší aspoň cez soboty, keď ...viac...

Zverejnené 26.12.2016


 

Čestné uznanie v súťaži Fénix získal aj starosta obce Trnavá Hora

Čestné uznanie v súťaži Fénix získal aj starosta obce Trnavá Hora

Ministerstvo kultúry dňa 12. 12. 2016 na slávnostnom podujatí vo Dvorane MK SR vyhlásilo výsledky 11. ročníka súťaže Fénix.
Čestné uznanie v tejto súťaži si odniesol starosta obce Trnavá Hora Pavol Kravec za osobný prínos a výraznú finančnú po ...viac...

Zverejnené 13.12.2016


 

Uvítanie nových občanov Trnavej Hory

Uvítanie nových občanov Trnavej Hory

V sobotu 3. decembra bolo privítaných na Obecnom úrade Trnavá Hora privítala 17 nových „občiankov“ našej obce, ktorý sa narodili v roku 2016.
V tomto roku v našej obci pribudlo presne toľko novorodencov, koľko sa narodilo aj v minulom roku 201 ...viac...

Zverejnené 13.12.2016


 

Mikulášska nedeľa 2016

Mikulášska nedeľa 2016

Dňa 4. decembra 2016 sa v KD Jalná konala Mikulášska nedeľa. Toto podujatie sa po minulé roky konalo vždy v sobotu, no tento rok sa po prvýkrát konalo v nedeľu. Na jej organizovaní sa podieľala celá obec.
O stromček sa postarala Evka Abrahámov ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory

9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory

V sobotu 24. 9. 2016 sa v obci Trnavá Hora uskutočnil už 9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory. Posledné tri ročníky organizovala pre svoje deti Základná škola v rámci vyučovania. Pokračovanie tradície behu pre všetky vekové ...viac...

Zverejnené 7.10.2016


 

Trnavohorská šarkaniáda 2016

Trnavohorská šarkaniáda 2016

V nedeľu 18.9.2016 sa uskutočnilo ďalšie podujatie pre deti, a to typické pre jesenné obdobie, Trnavohorská šarkaniáda 2016. Aj keď počasie v predchádzajúci deň neveštilo nič dobré a niektoré deti odradilo od účasti, tie deti ktoré sa šarkaniády zúča ...viac...

Zverejnené 28.9.2016


 

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

V pondelok 29. augusta sa pri príležitosti 72. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania uskutočnilo stretnutie na Pamätníku Petra Kubíka v Kľačanoch.
Na úvod slávnosti odznela hymna Slovenskej Republiky. Súčasťou spomienkového po ...viac...

Zverejnené 5.9.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

Členova DHZ Trnavá Hora – Jalná dosahujú ďalšie úspechy na letných súťažiach v roku 2016.
V sobotu 16. júla 2016 sa členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná zúčastnili pohárovej súťaže v Bartošovej Lehôtke. Súťaž bola dobre pripravená (dobrá trať, skv ...viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

V sobotu 13. augusta 2016 sa priaznivci hasičského športu stretli na ihrisku Hrable už po deviaty raz, aby zabojovali o pohár starostu obce Trnavá Hora. Počasie podujatiu prialo, nálada bola výborná a k skvelej atmosfére na ihrisku nepochybne prispel ...viac...

Zverejnené 19.8.2016


 

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

V sobotu 23.7.2016 sa 49 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora vybralo na autobusový poznávací zájazd  na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia.
Po krátkej plavbe loďou po Oravskej priehrade, počas ktorej dôchodcov ...viac...

Zverejnené 18.8.2016


 

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

V sobotu 13.augusta 2016 boli Kľačany zasa plné návštevníkov zblízka i zďaleka. I nezainteresovaný pozorovateľ by bol hneď uhádol, že sa tam deje niečo mimoriadne. Konal sa ďalší ročník starosvetskej mlatby a starých remesiel.
Keď sme v roku 2 ...viac...

Zverejnené 16.8.2016


 

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

MŠ rodinného typu
Náladu piesní a zvuk nástrojov spoznávali škôlkari prostredníctvom hudobnej rozprávky. Hlavnou témou tohtoročného Týždňa radosti k MDD boli námorníci a hľadanie pirátskeho pokladu na Jalnej. Deti kreslili tajomný ostrov s pr ...viac...

Zverejnené 8.8.2016


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

V sobotu 9. júla sa na Ihrisku Hrable v Trnavej Hore uskutočnil ďalší ročník obľúbeného futbalového podujatia O pohár starostu obce. V tomto roku TJ Sokol Trnavá Hora oslavuje 50. výročie od svojho vzniku, súčasťou podujatia tak bolo aj oceňovanie sú ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

V sobotu 25. júna sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnil 10. ročníka súťaže O pohár starostu obce Budča. Vďaka skvelým časom v útoku priniesli domov hasičky strieborný pohár. O týždeň neskôr sa družstvo žien aj mužov zúčastnil ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka